• Prosiect tai gwerth £1.6m yn trawsnewid bywydau teuluol ym Meirionnydd

    Mae tenantiaid mewn datblygiad stad o dai gwerth £1.6m newydd yn dweud bod eu bywydau wedi eu trawsnewid gan y tai newydd.. Mwy
  • Buddsoddi £4.5m mewn cartrefi newydd i bedair cymuned yn Ynys Môn

    40 o gartrefi newydd i ddiwallu anghenion tai pedair cymuned yn Ynys Môn.. Mwy
  • Trigolion Dinbych yn croesawu Gweinidog Cymunedau Llywodraeth Cymru i’r HWB

    Mae Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Gymunedau a Threchu Tlodi wedi cyfarfod â thrigolion Dinbych sydd wedi elwa o ofod cymunedol newydd arloesol yng nghanol y dref.. Mwy

Croeso i Grŵp Cynefin

Ein nod yw darparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol a datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno bywDarganfod

Tudalennau o ddiddordeb

Tai Gofal Ychwanegol

Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd. Mae gan Grŵp Cynefin 3 cynllun Gofal Ychwanegol, sef Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn Rhuthun ac Awel y Coleg yn Y Bala.

Mwy

Taclo Digartrefedd

Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael effaith niweidiol ar berson. Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi nifer o brosiectau er mwyn ceisio lleihau digartrefedd.

Mwy

Prosiect Bus Stop

Mae Bus Stop yn brosiect datblygu cymunedol symudol rhad ac am ddim, sy’n gyfrinachol ac yn agored i unrhyw un sy’n byw o fewn Sir Ddinbych a Conwy.

Mwy

Tai Fforddiadwy

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc perthnasol.

Mwy

Cefnogaeth i Denantiaid

Mae Grŵp Cynefin yn darparu sawl cynllun cefnogaeth, mae dau yn benodol (un yn Gwynedd ac un yn Sir Ddinbych) yn cynnig cefnogaeth unigolion i allu byw yn eu cartref.

Mwy

Grŵp Cynefin

Aelodau'r Grŵp

Mae Grŵp Cynefin yn riant‐gorff i ddau is‐gwmni, Canllaw a Cywaith, ac mae dau frand arall yn bodoli o fewn y grŵp, Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych a Gorwel.


Canllaw

Cymorth i fyw yn annibynnol.


Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych

Y weledigaeth ar draws mudiad Gofal a Thrwsio yw y dylai pob person hyn…


Canolfan Fenter Congl Meinciau

Rhan o brosiect “Tai, iaith, gwaith”, mae’r ganolfan ar safle wrth…


Gorwel

Mae Gorwel yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bobl hŷn, pobl sy'n…Tudalennau eraill

Hwyluswyr Tai Gwledig

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd…

Newidiadau Budd-dal

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar…

Adborth, Canmol a Chwyno

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth…