10 Gor 2024

Arolwg Cartref

Ar ôl yr arolwg. Be’ rŵan? Os ydych yn denant i Grŵp Cynefin byddwch wedi cael neu ar fin cael arolwg o gyflwr eich cartref. Mae hyn er mwyn i Grŵp Cynefin allu cynllunio gwaith gwella ac adnewyddu. Cwmni Rapleys sy’n gwneud y gwaith ar ein rhan. Efallai bydd ychydig o amser nes byddwch yn […]

10 Gor 2024

Gwobr i Grŵp Cynefin am roi llwyfan i lais tenantiaid

Mae Grŵp Cynefin wedi ennill gwobr arbennig am eu gwaith i sicrhau bod llais tenantiaid yn cael ei glywed wrth siapio eu gwasanaethau a pholisïau, elfennau sy’n cael effaith bositif ar denantiaid a’u cartrefi. Enillodd Tîm Mentrau Cymunedol y wobr gyntaf yng ngwobrau Arfer Da TPAS Cymru yng Nghaerdydd (nos Fercher, 3 Gorffennaf) yng nghategori […]

04 Meh 2024

Eich llawlyfr tenantiaid newydd

Mae eich llawlyfr tenantiaid newydd yma – y prif bethau sydd angen i chi ei wybod am eich tenantiaeth, i gyd mewn un lle! Llawlyfr Tenantiaid Grŵp Cynefin Mae’n llawn tips a chyngor ar sut i gadw cartref clyd, sut i ofyn am waith trwsio, beth mae disgwyl i chi edrych ar ei ôl a beth […]

04 Meh 2024

Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC 2023) – Beth mae’n ei olygu i chi

Mae’n bosibl fod rhai ohonoch wedi clywed am Safon Ansawdd Tai newydd Cymru 2023. Ond beth mae hyn yn ei olygu i chi? Dyma rai cwestiynau cyffredin am Safonau Ansawdd Tai Cymru, gan obeithio bydd yn help i  ddeall mwy. 1. Beth yw Safon Ansawdd Tai Cymru 2023? Ym mis Hydref 2023, cyflwynodd  Llywodraeth Cymru […]

08 Mai 2024

Gwibdaith 2024

Ym mis Mehefin bydd ein staff yn mynd ar Wibdaith o amgylch gwahanol stadoedd i roi cymorth i denantiaid gyda heriau costau byw. Manylion ar y linc isod o pa stadoedd rydym yn ymweld â nhw! Amserlen Gwibdaith 2024 Edrychwn ymlaen i’ch gweld am sgwrs! (Bydd y Wibdaith nesa’ ym mis Awst).  

08 Mai 2024

Grŵp Cynefin yn penodi Prif Weithredwr

Mae Grŵp Cynefin wedi penodi Melville Evans yn Brif Weithredwr. Mae Mel wedi bod yn Brif Weithredwr Dros Dro ers y 12 mis diwethaf. Yn Gyfarwyddwr Arloesedd a Thwf Grŵp Cynefin yn flaenorol, ymunodd Mel Evans â’r grŵp yn 2021 o gymdeithas dai Clwyd Alyn lle’r oedd yn Rheolwr Prosiect Datblygu. Cyn hynny bu’n gweithio […]

18 Ebr 2024

Mae’n amser cynnal arolwg o’ch cartref!

Mae ar Grŵp Cynefin angen cynnal arolwg o gyflwr eich cartref. Mae’n ofnadwy o bwysig ein bod yn gwneud hyn. Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cynllunio a blaenoriaethu gwaith gwella ac adnewyddu. Rapleys ydi enw’r cwmni sy’n gwneud hyn ar ein rhan. Beth sy’n rhaid i chi ei wneud? Cysylltu hefo cwmni […]

04 Ebr 2024

Diogelwch Peiriannau Sychu Dillad

Mae llawer o achosion o danau difrifol mewn cartrefi o achos peiriannau sychu dillad. Mae’n bwysig felly eich bod yn edrych ar ôl eich peiriant golchi dillad ac yn gofalu eich bod yn ei ddefnyddio’n ddiogel. Mae’r daflen yma yn cynnwys cyngor ar gynnal a chadw eich peiriant i wneud yn siwr ei fod mor […]

27 Maw 2024

Tystysgrifau trydan

Mae Grŵp Cynefin wedi anfon tystysgrifau ar gyfer gwahanol elfennau trydanol yn eich cartre’. Bydd rhain yn eich cyrraedd trwy’r post. Does dim rhaid i chi wneud dim. Copïau er gwybodaeth ydyn nhw. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen eglurhad o unrhywbeth, bydd ein swyddfeydd yn ailagor ar ôl gwyliau’r Pasg ddydd Mawrth 2il […]

06 Maw 2024

Gwyliwch rhag sgamiau!

Mae sgamiau dyddiau yma mor ‘real’ mae’n ofnadwy o hawdd cael eich twyllo. Ond maen ‘na rai arwyddion: Sut i adnabod sgam?  Gall fod yn sgam os: Mae’n rhy dda i fod yn wir – e.e gwyliau sy’n llawer rhatach nag arfer rhywun nad ydych yn eu hadnabod yn cysylltu â chi yn annisgwyl dydyn […]

Cookie Settings