Rhoi gwybod am waith trwsio

Beth wnawn ni

Ein nod ydy gwneud unrhyw waith trwsio ydym ni’n gyfrifol amdano yn sydyn, ar amser cyfleus, i ansawdd uchel. Mae gennym hefyd raglen cynnal a chadw er mwyn gwneud yn siŵr bod eich cartref mewn cyflwr da ac yn cwrdd â’n gofynion ni fel y Landlord.

Byddwn yn rhoi gwybod ac yn trafod unrhyw waith cynnal a chadw sydd ei angen ar eich cartref. Mi wnawn ni hefyd holi os ydych chi yn hapus gyda’r gwaith ar ôl i ni orffen.

Beth sydd angen i chi ei wneud

Yn dâl am hyn, rydym ni yn disgwyl i chi edrych ar ôl eich cartref. Dylech wneud unrhyw waith trwsio ydych chi yn gyfrifol amdano cyn gynted â phosibl. Bydd rhaid i chi adael i ni ddod i mewn i’r tŷ i wneud unrhyw waith trwsio neu gynnal a chadw.

Rhoi gwybod am waith trwsio

Cyn cysylltu â ni, gwiriwch i weld be’ sy’n gyfrifoldeb i chi a be’ sy’n gyfrifoldeb i ni ar y rhestr yma

Os mai ein cyfrifoldeb ni ydy’r gwaith, neu os nad ydych chi’n siwr, cysylltwch â ni yma

Wedi symud i dŷ newydd?

Os ydych chi wedi symud i dŷ newydd ei adeiladu, efallai y byddwch yn gallu cael gwaith trwsio wedi ei wneud o dan warant.

Yswiriant

Tenantiaid sy’n gyfrifol am yswirio cynnwys eu tai. Bydd Grŵp Cynefin yn yswirio’r adeilad.

Twr colomenod yng nghanol gardd.

Gwaith trwsio brys

Rydym ar gael ar gyfer gwaith trwsio brys rhwng 5pm a 8:30am, ac ar benwythnosau + gŵyl banc.

Os ydych chi yn dioddef llifogydd neu doriad trydan, ffoniwch ni ar unwaith ar 0300 111 2122

Dynes yn dal ffon gydag ApCynefin arno.

ApCynefin

Eisiau ffordd hawdd i roi gwybod am waith trwsio?  Lawrlwythwch ein app!

Arolwg Cyflwr Stoc

Arolwg Cyflwr Stoc

Mae Grŵp Cynefin yn cynnal rhaglen o arolygon cyflwr stoc, ac mae eich cartref yn rhan o’r rhaglen honno. Mae arolwg cyflwr stoc yn ein galluogi i nodi unrhyw waith sydd ei angen ar eich cartref, a chynllunio ar gyfer gwaith yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys syrfëwr yn dod I’ch cartref ac yn cynnal arolwg. Bydd hyn yn cymryd tua 45 munud.

Bydd unrhyw waith sydd ei angen yn cael ei nodi o fewn yr arolwg a’i ychwanegu at y rhaglen gynnal a chadw gynlluniedig, oni bai bod y gwaith sydd ei angen yn fater iechyd a diogelwch. Os felly, byddwn yn anfon rhywun allan i wneud archwiliad a lle bo angen, bydd atgyweiriadau’n cael eu gwneud.

Mae mwy o wybodaeth am waith trwsio a chynnal a chadw yn eich Llawlyfr Tenantiaid.

Cysylltwch â Cyswllt Cynefin am gopi.

Cyswllt Cynefin

Cookie Settings