• Awel y Dyffryn, Dinbych
    Mae ein datblygiad diweddaraf ar fin agor! Hoffech chi fyw yn nghynllun tai gofal ychwanegol Awel y Dyffryn?
    Mwy yma

Cymdeithas Dai sydd yn darparu cartrefi ar draws chwe Sir Gogledd Cymru a Gogledd Powys. Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth positif i fywydau a chymunedau. Byddwn yn gwneud hyn trwy ddarparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol, cyfrannu tuag at ddatblygu cymunedau cynaliadwy a gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg gyda balchder.


Calon - Cylchlythyr Tenantiaid

Calon - Mae cylchlythyr tenantiaid Grŵp Cynefin yn cael ei gynhyrchu’n tair gwaith y flwyddyn.

Cliciwch yma i ddarllen y fersiwn diweddaraf.

calon

Tai Gofal Ychwanegol

Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd. Mae gan Grŵp Cynefin pedwar cynllun Gofal Ychwanegol, sef Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn Rhuthun, Awel y Coleg yn Y Bala a Hafod y Gest, ym Mhorthmadog. Rydym hefyd yn datblygu cynllun arall yn Dinbych, Awel y Dyffryn, fydd yn agor yn 2021.

Mwy…


Cynllun Corfforaethol Grŵp Cynefin 2019-24

Mae’r cynllun corfforaethol yn egluro'r math o sefydliad rydym eisiau bod, ac wedi gosod blaenoriaethau i'w gweithredu dros gyfnod o 5 mlynedd. Gallwch lawrlwytho Crynodeb o Gynllun Corfforaethol Grŵp Cynefin 2019-24 yma


Darganfod

Tudalennau o ddiddordeb

Tai Gofal Ychwanegol

Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd. Mae gan Grŵp Cynefin bedwar cynllun Gofal Ychwanegol, sef Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn Rhuthun, Awel y Coleg yn Y Bala a Hafod y Gest, ym Mhorthmadog. Rydym hefyd…

Mwy

Taclo Digartrefedd

Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael effaith niweidiol ar berson. Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi nifer o brosiectau er mwyn ceisio lleihau digartrefedd.

Mwy

Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc Cenedlaethol er mwyn symleiddio’r dull y mae pobl yn gwneud cais am gartref fforddiadwy.

Mwy

Cefnogaeth i Denantiaid

Mae Grŵp Cynefin yn darparu sawl cynllun cefnogaeth, mae dau yn benodol (un yn Gwynedd ac un yn Sir Ddinbych) yn cynnig cefnogaeth unigolion i allu byw yn eu cartref.

Mwy

Grŵp Cynefin

Aelodau'r Grŵp

Mae Grŵp Cynefin yn riant‐gorff i ddau is‐gwmni, Canllaw a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, ac mae brand arall yn bodoli o fewn y grŵp, Gorwel.


Canllaw

Cymorth i fyw yn annibynnol.Canolfan Fenter Congl Meinciau

Canolfan sydd yn hybu sylfaen i fusnesau lleol trwy arweiniad a chymorth


Gorwel

Mae Gorwel yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bobl hŷn, pobl sy'n…Tudalennau eraill

Hwyluswyr Tai Gwledig

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd…

Gwybodaeth am Fudd-daliadau

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi…

Adborth, Canmol a Chwyno

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth…