17 Gor 2024

Grŵp Cynefin yn creu cartrefi i bobol leol ym Môn

Bydd tai newydd ym Mryn Du, Ynys Môn, yn darparu  wyth o gartrefi cyfoes a chyfforddus i’w rhentu ar gyfer pobol leol. Gyda phrisiau tai yn sylweddol uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol, mae galw mawr am dai rhent fforddiadwy yn yr ardal. Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin, sy’n berchen ar ac yn rheoli 4,800 eiddo ar […]

05 Gor 2024

Gwobrwyo Grŵp Cynefin am roi llwyfan i lais eu tenantiaid

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin wedi ennill gwobr arbennig am eu gwaith i sicrhau bod llais tenantiaid yn ganolog wrth siapio eu gwasanaethau a pholisïau. Enillodd Tîm Mentrau Cymunedol y grŵp wobr gyntaf yng ngwobrau Arfer Da TPAS Cymru yng Nghaerdydd (nos Fercher, 3 Gorffennaf). Good Practice Award Winners 2024: (tpas.cymru) Daethant i’r brig yng […]

12 Meh 2024

Swyddi cefnogi newydd yn natblygiad Tai Gofal Ychwanegol Rhuthun

Wrth i gam cyntaf ailddatblygu cynllun tai gofal ychwanegol Llys Awelon yn Rhuthun agosáu at ei derfyn, mae’r ymgyrch recriwtio am staff wedi dechrau. Mewn partneriaeth rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych, mae ailddatblygu’r safle yn golygu adeiladu bloc newydd sbon, gan ychwanegu 25 o fflatiau hunangynhwysol at y 21 uned sydd eisoes yno. […]

17 Mai 2024

Mudiadau lu yn manteisio o grantiau Grŵp Cynefin

Mae 21 o fudiadau yn ardal leol Rhuthun wedi derbyn hwb ariannol o ganlyniad i ddatblygiad cynllun tai gofal ychwanegol yn y dre. Maen nhw yn amrywio o glwb criced a chôr, i ysgol feithrin ac eisteddfod (rhestr llawn ar waelod y datganiad). Ddechrau’r flwyddyn, lansiodd cymdeithas dai Grŵp Cynefin a Read Construction gronfa gwerth […]

09 Mai 2024

Grŵp Cynefin yn adennill ei statws o gydymffurfiaeth

Mae statws rheoleiddiol Grŵp Cynefin wedi ei adolygu, cyhoeddodd Rheoleiddiwr Tai Llywodraeth Cymru heddiw (Dydd Iau 9 Mai). Bellach mae’r gymdeithas dai yn cydymffurfio (melyn) ar ddwy safon, Llywodraethu (gan gynnwys Gwasanaethau Tenantiaid) a Hyfywedd Ariannol. Cafodd y dyfarniad ei is-raddio y llynedd, yn dilyn adolygiad mewnol o rai rhannau o’r busnes a hunan-gyfeiriad at […]

03 Mai 2024

Grŵp Cynefin yn penodi Prif Weithredwr

Mae Grŵp Cynefin wedi penodi Melville Evans yn Brif Weithredwr. Mae Mel wedi bod yn Brif Weithredwr Dros Dro, yn y gymdeithas dai sy’n berchen ar ac yn rheoli tua 4,600 o dai ledled gogledd Cymru a Phowys, ers y 12 mis diwethaf. Yn Gyfarwyddwr Arloesedd a Thwf Grŵp Cynefin yn flaenorol, ymunodd Mel Evans […]

28 Maw 2024

Recriwtio ar waith am Brif Weithredwr Grŵp Cynefin

Mae’r broses ar waith i ddod o hyd i Brif Weithredwr i arwain y grŵp i’w gyfnod nesaf o dwf a datblygiad. Bydd y Prif Weithredwr newydd yn chwarae rhan ganolog wrth ysgogi cynllunio strategol, goruchwylio newid trawsnewidiol, a gwireddu potensial y grŵp i’r dyfodol. Mae cefnogi cymunedau cynaliadwy a hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig […]

28 Chw 2024

Grŵp Cynefin yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd i droi adeiladau gwag yn gartrefi

Mae Grŵp Cynefin, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd, wedi adfywio pedwar eiddo gwag yng Ngwynedd fel rhan o’i ymrwymiad i ddarparu cartrefi fforddiadwy a chynnal cymunedau gwledig. Mae’r tai, ym Mhorthmadog, Trefor, Penrhosgarnedd a Brynrefail, wedi cael eu trawsnewid o eiddo gwag i gartrefi teuluol modern, ynni-effeithlon a hygyrch. Mae’r gwaith yn […]

08 Chw 2024

Ceisiadau ar agor ar gyfer comisiwn celf cymunedol cyffrous!

Fel rhan o ailddatblygiad Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Llys Awelon yn Rhuthun, mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin yn chwilio am artist neu artistiaid lleol i greu darn unigryw o gelf i’w fwynhau gan y trigolion, y staff ac ymwelwyr. Mae Grŵp Cynefin yn galw ar artistiaid o bob disgyblaeth i wneud cais am y comisiwn […]

07 Chw 2024

Rhybudd Oren!

Mae tywydd oer ar y ffordd gyda rhybudd oren am eira a rhew ar gyfer rhannau helaeth o’r gogledd ddydd Iau. Cadwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf ar wefan y Swyddfa Dywydd a Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales a chadwch yn ddiogel. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda’n staff os bydd y […]

Cookie Settings