Adroddiad Blynyddol 2022 – 2023

Adroddiad Blynyddol 2022-2023

Lawrlwythwch gopi yma

Dogfennau perfformiad

Os ydych chi eisiau copi o ddogfennau blaenorol, mae croeso i chi gysylltu â Cyswllt Cynefin

Mae’n adroddiadau blynyddol yn dangos y cynnydd a wnaethom dros y flwyddyn tuag at gyflawni ein nodau ac amcanion strategol.

Adroddiad Blynyddol 2022 – 2023

Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Adroddiad Blynyddol 2020-2021

 

Cymrwch olwg ar ein crynodeb o’n hunanwerthusiad 2022 isod.

Hunanwerthusiad

Mae’r cynllun corfforaethol yn egluro’r math o sefydliad rydym eisiau bod, ac wedi gosod blaenoriaethau i’w gweithredu dros gyfnod o 5 mlynedd. Gallwch lawrlwytho Crynodeb o Gynllun Corfforaethol Grŵp Cynefin 2019-24 yma

Gelwir y blaenoriaethau yma’n ‘nodau strategol’, ac mae nodau strategol Grŵp Cynefin yn cynnwys:

1. Cartrefi o Safon: Byddwn yn darparu cartrefi fforddiadwy o safon uchel sydd yn diwallu anghenion lleol

2. Gwasanaethau Rhagorol: Byddwn yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol yn gyson ar draws y grŵp

3. Gwella Bywydau: Byddwn yn darparu cymorth a chyfleoedd i bobl

4. Cynnal Cymunedau: Byddwn yn ymgysylltu â chymunedau lleol a byddwn yn gatalydd ar gyfer newid cadarnhaol

5. Twf Cadarn a Chynaliadwy: Byddwn yn arddangos yr arferion arweinyddiaeth, llywodraethu a rheolaeth gorau fel grŵp
Darllenwch Crynodeb o Gynllun Corfforaethol Grŵp Cynefin 2019-24 isod

Cynllun Corfforaethol 2019-2024

Mae Grŵp Cynefin yn Landlord Cymdeithasol Cofresterdig, a mae hyn yn golygu ein bod yn cael ein Rheoleiddio gan Tîm Rheoleiddio Tai, Llywodraethu Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau sy’n nodi’r amcanion y disgwylir i bob Cymdeithas Dai eu darparu, sy’n ymwneud â gwasanaethau tai, llywodraethu a rheolaeth ariannol.

Yn flynyddol, fel rhan o’r broses Rheoleiddio, bydd Grŵp Cynefin yn cynnal hunan-asesiad o’n gweithgareddau er mwyn dangos sut rydym yn cwrdd a’r canllawiau perthnasol. Bydd yr hunan-asesiad yma wedyn yn cael ei rannu gyda Thîm Rheoleiddio Tai Llywodraeth Cymru, sydd yn herio’r cynnwys ag yn edrych yn ôl dros y flwyddyn ar ein cyflawniadau. Canlyniad hyn yw adroddiad sy’n cael ei chyhoeddi gan Llywodraeth Cymru.

Dyfarniad Rheoleiddiol Mai 2024 

Dyfarniad Rheoleiddiol Mawrth 2023

Ymrwymiad Gwirfoddol

 

Dyma adroddiad diweddaraf Grŵp Cynefin ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Gender Pay Gap

 

Cookie Settings