Adeiladwyd HWB Dinbych i gynnig amrywiaeth o wasanaethau cefnogi i bobl Dinbych a’r cylch.

Mae’r ganolfan yn cael ei rheoli gan Grŵp Cynefin mewn partneriaeth gydag adrannau gwasanaethau ieuenctid a thai Cyngor Sir Ddinbych, Grŵp Llandrillo Menai, a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Prif nod HWB Dinbych yw cynyddu’r cyfleoedd i gael hyfforddiant a gwaith yn lleol. Gwneir hyn drwy weithio’n agos gyda busnesau lleol, sefydlu mentrau hunan gyflogaeth, datblygu cyfleoedd menter lleol a helpu pobl i gael addysg bellach.

Ar lawr gwaelod HWB Dinbych mae ystafell gyfarfod, ystafell weithgareddau, ystafell gyfrifiaduron, gweithdy, cegin ac ystafell gyfarfod fach. Mae’n bosib archebu’r ystafelloedd yma, gyda nifer o gwmnïau yn eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd, cwnsela, hyfforddiant, dosbarthiadau ffitrwydd a chlybiau ieuenctid.

Er mwyn archebu ystafell, e-bostiwch

hwb@hwbdinbych.org

Oes. Defnyddir y llawr cyntaf gan Coleg Llandrillo ar gyfer cyrsiau oedolion a chymunedol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Coleg Llandrillo

Ffon: 01745 812 812 est.1676

E-bost:enquiries.hwb@gllm.ac.uk

https://www.gllm.ac.uk/adult-and-community/

Mae Yr Hafod yn brosiect tai â chefnogaeth ar gyfer 6 o bobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed, wedi ei leoli ym Maes Hyfryd, Dinbych (ar yr un safle â Hwb Dinbych).

Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth i’r bobl ifanc yn eu llety, ar y safle ac yn y gymuned.

Grŵp Cynefin sy’n berchen ac yn rheoli’r prosiect, ac mae’r gefnogaeth yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng cyllid Cefnogi Pobl gan Gyngor Sir Ddinbych.

Cyswllt Cynefin

Pwrpas y prosiect yma ydi gwella iechyd a lleisiant unigolion. Rydym yn derbyn hunan-atgyfeiriadau ac atgyfeiriadau gan asiantaethau yr ardal megis meddygol teulu, asiantaethau iechyd meddwl a’r cyngor lleol.

Elain Llwyd a Llion tu allan i'r Adeilad

Eisiau mwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth am HWB Dinbych, cysylltwch â Elain Lloyd

01745 818 485

hwb@hwbdinbych.org

Cookie Settings