Beth ydy Grant Cymunedol Grŵp Cynefin a pwy sy’n gallu gwneud cais?

Mae hwn yn gynllun grant hyd at £500 sydd ar gael i grwpiau o fewn ardal weithredol Grŵp Cynefin (chwe sir gogledd Cymru yn ogystal â gogledd Powys).

Gall grwpiau gwirfoddol, grwpiau cymunedol neu grwpiau o drigolion sy’n dymuno dod at ei gilydd yn yr ardal maen nhw’n byw ynddo wneud cais am grant.

Mae’r grant ar gael i grwpiau sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i’w cymunedau lleol. Does dim rhaid bod yn grŵp gyda chyfansoddiad.

Rydym yn gallu ariannu prosiectau sy’n cyflawni un (neu fwy) o’r canlynol:

 • Gwella’r ardal mae’r grŵp yn byw ynddo
 • Trefnu digwyddiad i ddod â’r gymuned at ei gilydd
 • Cael pobl ifanc yn rhan o’r prosiect
 • Datblygu cyfleoedd chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc
 • Cynnwys yr holl gymuned
 • Gwella’r amgylchedd
 • Gwneud pobl yn fwy saff a diogel
 • Creu lle ar gyfer bywyd gwyllt
 • Gwella lles y gymuned trwy annog ffordd o fyw sy’n actif ac iach
 • Cynnwys pobl o bob oedran a galluoedd yn y gymuned
 • Hybu’r iaith Gymraeg
 • Ymateb i heriau yn dilyn Covid-19
 • Ymateb i heriau’r argyfwng costau byw
Ni fedrwn ystyried ceisiadau:
 • Tuag at costau rhedeg
 • Tuag at brosiect ar ei ben ei hun/digwyddiad sy’n dechrau/am ddigwydd cyn cyfarfod y Panel Grantiau
 • Gan cwmnïau sy’n ceisio gwneud elw
 • Gan unigolion
 • Gan ysgolion ar gyfer gweithgareddau prif ffrwd a ddylai gael eu hariannu o ffynhonnell arall
 • Gan grwpiau ar gyfer gweithgareddau crefyddol
Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i geisiadau o fewn cymunedau lle mae gan Grŵp Cynefin bresenoldeb.
Mae’r Panel Grantiau yn cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn a dylid cyflwyno ceisiadau erbyn

12pm ar 1af o Chwefror, Ebrill, Mehefin, Awst, Hydref, Rhagfyr.

Byddwn yn gadael i chi wybod a fu eich cais yn llwyddiannus ai peidio o fewn wythnos wedi i’r panel grantiau gyfarfod.
Nid yw grŵp yn gallu cyflwyno cais arall o fewn cyfnod o 12 mis e.e. os ystyrir cais ym mhanel grantiau mis Ebrill, ni fydd y cais nesaf yn cael ei ystyried tan y mis Ebrill canlynol.
plant bach yn cerdded lawr y bryn

Gwybodaeth bellach

Am gyngor neu i drafod os yw’ch prosiect yn gymwys, cysylltwch â’r Tîm Mentrau Cymunedol

0300 111 2122

E-bost

 

Plant ysgol leol yn cael diod yn Hafod y Gest

Ffurflen gais

Dyma ffurflen gais electroneg neu cysylltwch â Cyswllt Cynefin i gael copi yn y post.

Ffurflen gais Grant Cymunedol

 

Cookie Settings