Tim Jones, Cadeirydd

Gyda phrofiad helaeth o weithio ar lefel strategol mewn corff cyhoeddus, roedd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau i Gyfoeth Naturiol Cymru cyn ymddeol. Mae bellach yn eistedd ar ambell fwrdd rheoli gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac yn gyn-gadeirydd bwrdd Canllaw, is-gwmni Grŵp Cynefin

Mike Corfield, Tony Jones, member of the board

Mike Corfield

Prif Weithredwr Cymdeithas Dai yn Lloegr. Mae ganddo brofiad helaeth yn y maes tai cymdeithasol ac mae’n aelod o nifer o Fyrddau Rheoli.

Jane Lewis, Tony Jones, member of the board

Jane Lewis

Profiad helaeth yn y maes Cyllid a Rheolaeth Trysorlys o fewn y sector iechyd, ac wedi bod yn aelod o sawl Bwrdd.

Nigel Finney

Uwch Swyddog Gweithredol am 20 mlynedd, mae gan Nigel wybodaeth a phrofiad eang o bob agwedd o redeg ac arwain cymdeithasau tai llwyddiannus, effeithlon, sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

David Lloyd

Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer TPAS Cymru – sefydliad nid-er-elw sy’n gweithio gyda landlordiaid cymdeithasol, tenantiaid a Llywodraeth Cymru i helpu i siapio gwasanaethau tai a pholisi cenedlaethol.

llinos iorwerth, Tony Jones, member of the board

Llinos Iorwerth

Perchennog ATEB Cymru a Chyn-bennaeth Cyfathrebu.

Llun o Sion Fon, aelod o'r bwrdd

Siôn Fôn

Cyfreithiwr i gwmni Darwin Gray LLP, ac yn arbenigo mewn cyfraith tai, tenantiaeth ac eiddo.

Ken Beech

Cyn Gyfarwyddwr, Diogelwch Adeiladu a Rheoli Portffolio Homes-England. Bu hefyd yn dal amryw o rolau eraill yn y diwydiant Bancio.

Tony Oakley

Cyn Gyfarwyddwr o fewn Centrus sy’n darparu cyngor cyllid corfforaethol i ystod o gleientiaid ar draws sectorau. Cyn ymuno â Centrus roedd Tony yn Bennaeth Tîm Cyllid Tai Cymdeithasol Banc Lloyds.

Sally Baxter

Cyn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd a phrofiad helaeth ar lefel Bwrdd yn y GIG.

Delyth Lloyd

Cyn aelod o uwch-dim rheoli cymdeithas dai a dros 20 mlynedd o brofiad mewn swyddi cyfathrebu a materion cyhoeddus ar draws y sector gyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Paul Robinson

Rheolwr Llywodraethu, Rheoleiddio a Chydymffurfio profiadol, ac Ysgrifennydd y Cwmni.  Hefyd yn aelod Bwrdd profiadol.

Cookie Settings