Grŵp Cynefin yw’r unig gymdeithas dai sydd â chartrefi ym mhob un o chwe sir Gogledd Cymru a gogledd Powys.

Rydym yn fwy na thai.

Mae yna dros 300 ohonom yn gweithio yn Grŵp Cynefin, a’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yn amrywio o gynnal a chadw tai, cefnogi tenantiaid a’r gymuned i ddatblygu tai newydd.

Rydym yn gymdeithas sy’n fwy na thai – a’n gweledigaeth yw i fod ar flaen y gad o ran datblygiadau pwrpasol, cynaliadwy ac arloesol i sicrhau ein lle fel cymdeithas dai ddeinamig, flaengar a gofalgar.

Shan Lloyd Williams ydy enw’r Prif Weithredwr ac mae hi yn ei swydd ers 2018. Shan a’i Thîm Arweinyddiaeth sy’n arwain gwaith o ddydd-i-ddydd Grŵp Cynefin.

Mae’r Bwrdd Rheoli wedyn yn gyfrifol am bopeth mae’r Gymdeithas yn ei wneud ac yn gwneud yn siŵr bod yr amcanion a’r rheolau yn cael eu dilyn.

Dyma pwy sydd yn y Tîm Arweinyddiaeth a’r Bwrdd Rheoli.

Tîm Arweinyddiaeth

Shan Lloyd Williams

Shan Lloyd Williams

Prif Weithredwr

Bryn Ellis

Bryn Ellis

Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp

Mel Evans

Mel Evans

Cyfarwyddwr Arloesedd a Thŵf y Grŵp

Bwrdd Rheoli

Carys Edwards

Cadeirydd

Elen Llwyd Williams

Is-Gadeirydd

Mike Corfield

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

Dafydd Lewis

Aelod o’r Bwrdd

Llinos Iorwerth

Cadeirydd Pwyllgor Cwsmeiriaid a Chymunedau

Geraint George

Aelod o’r Bwrdd

David Lloyd

Aelod o’r Bwrdd

Nigel Finney

Aelod o’r Bwrdd

Jane Lewis

Cadeirydd Pwyllgor Cyllid a Thwf

Tony Jones

Aelod o’r Bwrdd

Siôn Wyn Fôn

Aelod o’r Bwrdd

Lesley Singleton

Aelod o’r Bwrdd

Tîm Rheoli

 

Mair Edwards

Pennaeth Adfywio Cymunedol

Arwyn Evans

Pennaeth Datblygu

Noela Jones

Pennaeth Cymdogaethau

 

Nia Owen

Pennaeth Cyllid

Gwenda Squire

Rheolwr Adnoddau Dynol

Mari Williams

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Cookie Settings