Grŵp Cynefin yw’r unig gymdeithas dai sydd â chartrefi ym mhob un o chwe sir Gogledd Cymru a gogledd Powys.

Rydym yn fwy na thai.

Mae yna dros 300 ohonom yn gweithio yn Grŵp Cynefin, a’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yn amrywio o gynnal a chadw tai, cefnogi tenantiaid a’r gymuned i ddatblygu tai newydd.

Rydym yn gymdeithas sy’n fwy na thai – a’n gweledigaeth yw i fod ar flaen y gad o ran datblygiadau pwrpasol, cynaliadwy ac arloesol i sicrhau ein lle fel cymdeithas dai ddeinamig, flaengar a gofalgar.

Mae’r Bwrdd Rheoli yn gyfrifol am bopeth mae’r Gymdeithas yn ei wneud ac yn gwneud yn siŵr bod yr amcanion a’r rheolau yn cael eu dilyn.

Dyma pwy sydd yn y Tîm Arweinyddiaeth a’r Bwrdd Rheoli.

Tîm Arweinyddiaeth

Mel Evans

Mel Evans

Prif Weithredwr Dros Dro

Nia Owen

Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp Dros Dro

Heidi Flack

Cyfarwyddwr Rheolaeth Asedau Dros Dro

Bwrdd Rheoli

Carys Edwards

Cadeirydd

Elen Llwyd Williams

Is-Gadeirydd

Mike Corfield

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

Dafydd Lewis

Aelod o’r Bwrdd

Llinos Iorwerth

Cadeirydd Pwyllgor Cwsmeiriaid a Chymunedau

Geraint George

Aelod o’r Bwrdd

David Lloyd

Aelod o’r Bwrdd

Nigel Finney

Aelod o’r Bwrdd

Jane Lewis

Cadeirydd Pwyllgor Cyllid a Thwf

Tony Jones

Aelod o’r Bwrdd

Siôn Wyn Fôn

Aelod o’r Bwrdd

Tîm Rheoli

 

Mair Edwards

Pennaeth Adfywio Cymunedol

Arwyn Evans

Pennaeth Datblygu

Noela Jones

Pennaeth Cymdogaethau

 

Mari Williams

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Gwenda Squire

Rheolwr Adnoddau Dynol

Cookie Settings