Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr fod ein tenantiaid yn teimlo’n ddiogel yn eu cartref ac ni fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei ddioddef.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei ddiffinio fel hyn gan y gyfraith:

“achosi neu’n debygol o achosi aflonyddwch, ofn neu achosi gofid i un neu fwy nag un person nad ydynt o’r un cartref” (Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998)

Dyma rai enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol

  • fandaliaeth, graffiti neu ollwng sbwriel
  • niwsans sŵn
  • ymddygiad bygythiol neu ymddygiad sy’n codi ofn
  • cam-drin geiriol
  • aflonyddu hiliol
  • troseddau cerbydau
  • camddefnyddio tân gwyllt
  • ymddygiad hwliganaidd a grwpiau bygythiol

Nid yw hon yn restr gyflawn a gall mathau eraill o ymddygiad gael eu cyfri yn ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd unrhyw fath o aflonyddu, cam-drin geiriol neu gam-drin corfforol yn cael eu hystyried yn weithredoedd difrifol. Ni fedrwn dderbyn unrhyw fath o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ein cartrefi.

Os ydych chi’n gwneud cwyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol fe wnawn ni ein gorau glas i helpu; dyma ein ymrwymiad i chi.

Mae gennym ni daflen i esbonio’r camau y dylech eu cymryd a rhestr wirio syml i chi ei dilyn.

Copi ar gael gan Cyswllt Cynefin

Llun o 'the noise app' sydd ar ApCynefin

ApCynefin

Eisiau monitro lefel sŵn?  Lawrlwythwch ein ap.

Awyr las gyda chymylau gwyn a du trawiadol

Rhoi gwybod i ni

Eisiau rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Cookie Settings