Rydym ni eisiau gwneud yn siŵr fod ein tenantiaid yn teimlo’n ddiogel yn eu cartref ac ni fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei ddioddef.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol/gwaharddedig yn cael ei ddiffinio fel hyn gan y gyfraith:

“achosi neu’n debygol o achosi aflonyddwch, ofn neu achosi gofid i un neu fwy nag un person nad ydynt o’r un cartref” (Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998)

Dyma rai enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol/gwaharddedig

  • fandaliaeth, graffiti neu ollwng sbwriel
  • niwsans sŵn
  • ymddygiad bygythiol neu ymddygiad sy’n codi ofn
  • cam-drin geiriol
  • aflonyddu hiliol
  • troseddau cerbydau
  • camddefnyddio tân gwyllt
  • ymddygiad hwliganaidd a grwpiau bygythiol

Nid yw hon yn restr gyflawn a gall mathau eraill o ymddygiad gael eu cyfri yn ymddygiad gwrthgymdeithasol/ gwaharddedig.

Bydd unrhyw fath o aflonyddu, cam-drin geiriol neu gam-drin corfforol yn cael eu hystyried yn weithredoedd difrifol. Ni fedrwn dderbyn unrhyw fath o ymddygiad gwrthgymdeithasol/ gwaharddedig yn ein cartrefi.

Os ydych chi’n gwneud cwyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol/gwaharddedig fe wnawn ni ein gorau glas i helpu; dyma ein ymrwymiad i chi.

Mae gennym ni daflen i esbonio’r camau y dylech eu cymryd a rhestr wirio syml i chi ei dilyn.

Copi ar gael gan Cyswllt Cynefin

Llun o 'the noise app' sydd ar ApCynefin

ApCynefin

Eisiau monitro lefel sŵn?  Lawrlwythwch ein ap.

Awyr las gyda chymylau gwyn a du trawiadol

Rhoi gwybod i ni

Eisiau rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol/gwaharddedig?

Cookie Settings