Mae’r addewid Gwneud Safiad wedi’i ddatblygu gan y Sefydliad Tai Siartredig mewn partneriaeth â Chymorth i Ferched a’r Gynghrair Tai Cam-drin Domestig. Fe’i crëwyd i annog sefydliadau tai i wneud ymrwymiad i gefnogi pobl sy’n profi cam-drin domestig.

Cam-drin domestig yw un o’r problemau mwyaf mewn cymdeithas heddiw. Mae’n anodd pennu gwir faint y broblem oherwydd nad yw cyfran fawr o gam-drin domestig yn cael ei adrodd, ond mae astudiaethau’n awgrymu bod miliynau lawer o bobl yn cael eu heffeithio bob blwyddyn.

Ffaith drychinebus yw fod dwy fenyw yn cael eu lladd bob wythnos gan eu partner neu gyn-bartner.

Mae trais domestig yn cael ei ddiffinio gan Lywodraeth y DU fel ‘unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad sy’n rheoli, yn gorfodi neu’n bygwth, trais neu gam-drin rhwng rhai 16 oed a throsodd sy’n, neu sydd wedi bod, yn bartneriaid agos neu’n aelodau o’r teulu waeth beth fo’u rhyw neu rywioldeb. Gall cam-drin gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i elfennau seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol, emosiynol.’

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, yn profi cam-drin domestig, cysylltwch ag unrhyw un o’r asiantaethau isod am ragor o gymorth:

Gorwel - Gwasanaethau Cam-drin domestig

Uned o fewn Grŵp Cynefin yw Gorwel sy’n darparu gwasanaethau cefnogi ym maes trais yn y cartref ac atal digartrefedd.

Gorwel.org

0300 111 2121

 

Cymorth i Ferched Cymru

Mae Cymorth i Ferched yn darparu amrywiaeth o wybodaeth a chymorth ar gam-drin domestig, gan gynnwys cymorth i bobl sy’n profi cam-drin domestig a phobl sy’n pryderu y gallai eraill fod. Mae’r llinell gymorth ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Welsh Women’s Aid – welshwomensaid.org.uk

info@welshwomensaid.org.uk

0808 80 10 800

Safer Wales Dyn

Mae prosiect Safer Wales Dyn yn rhoi cymorth i ddynion Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thraws sy’n dioddef cam-drin domestig gan bartner.

Mae llinell gymorth Safer Wales Dyn yn gadael i chi siarad yn gyfrinachol â rhywun a all wrando arnoch heb farnu eich sefyllfa. Gallant roi cymorth i chi ddelio â’r problemau a wynebir a dweud wrthych a oes unrhyw wasanaethau ar gael yn eich ardal eisoes.

dynwales.org

0808 80 10 321

 

Live Fear Free Helpline

Gellir ffonio’r Llinell Gymorth am ddim ac mae ar gael 24/7. Mae’n darparu gwasanaethau yn Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill trwy ddefnyddio Language Line.

Online Chat

 

Dewis Choice

Gwasanaeth pwrpasol i bobl hŷn a ddarperir gan y Ganolfan Oedran, Rhywedd a Chyfiawnder Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd Dewis yn darparu cyngor ac arweiniad i weithwyr proffesiynol a chymorth i bobl hŷn.

www.dewischoice.org.uk

choice@aber.ac.uk

07989150979

 

Respect

Mae Llinell Ffôn Respect yn llinell gymorth, e-bost a gwasanaeth gwe-sgwrs cyfrinachol ar gyfer y rhai sy’n cyflawni trais domestig sy’n chwilio am help i roi’r gorau iddi. Gall PARCH helpu cyflawnwyr gwrywaidd a benywaidd, mewn perthnasoedd heterorywiol neu o’r un rhyw. Mae croeso i bartneriaid neu gyn-bartneriaid cyflawnwyr, yn ogystal â ffrindiau a theulu pryderus ac ymarferwyr rheng flaen gysylltu am wybodaeth, cyngor a chefnogaeth

0808 802 4040

Website

 

Bawso

Mae BAWSO yn cefnogi pobl o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig y mae cam-drin domestig a mathau eraill o gam-drin yn effeithio arnynt, gan gynnwys Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Priodas dan Orfodaeth, Masnachu Pobl a Phuteindra.

0800 73 18 147 ( 24 hours)

www.bawso.org.uk

 

North Wales Women's Centre

RASASC Gogledd Cymru

Mae’r Ganolfan Trais a Cham-drin Rhywiol yn darparu gwybodaeth, cymorth a therapi i unrhyw un sydd wedi profi trais a cham-drin rhywiol naill ai’n ddiweddar neu yn y gorffennol. Mae RASASC hefyd yn darparu cymorth i bartneriaid ac aelodau o’r teulu.

01248 670628

http://rasawales.org.uk

 

DOMESTIC ABUSE SAFETY UNIT (DASU) Gogledd Cymru

dasunorthwales.co.uk

CONWY 01492 534705

Conwy Independent Domestic Violence Advisers: 01492 523802 neu 07773 814733

WRECSAM  01978 310203

FFLINT 01244 830436

SIR DDINBYCH 01745 814494

Denbighshire Independent Domestic Violence Advisers: 01745 339 331 neu 07725 616 910

POWYS 01686 629114

North Powys – Montgomeryshire Family Crisis Centre

 

Amethyst Sexual Assault Referral Centre (SARC)

Mae SARC Amethyst yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i oedolion, plant a phobl ifanc yng Ngogledd Cymru sydd wedi cael eu treisio neu wedi dioddef ymosodiad rhywiol.

0808 156 3658

 

Cookie Settings