Polisiau

Gallwch lawrlwytho'r polisiau ar waelod y dudalen yma.


Cynllun Iaith Gymraeg

Rydym wedi mabwysiadu’r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae’r Cynllun hwn yn nodi sut y byddwn yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru.​

Polisi Cwynion

Rydym yn ymrwymedig i roi’r cwsmer yn gyntaf gan wella ansawdd ein gwasanaethau a phrofiadau ein cwsmeriaid.
Rydym yn croesawu derbyn barn ein cwsmeriaid. Mae cwynion yn bwysig i ni er mwyn amlygu’r hyn rydym yn ei wneud yn dda a lle rydym angen canolbwyntio ar wneud gwelliannau i wasanaethau’r dyfodol.

Polisi Diogelu Data

Er mwyn i ni wneud ein gwaith fel cymdeithas dai rydyn ni’n casglu ac yn storio gwybodaeth bersonol am ein tenantiaid, pobl eraill sy’n byw yn ein tai ac ymgeiswyr am dai. Mae’r wybodaeth hon (o’r ffurflenni tenantiaeth, cyfweliadau â swyddogion ac ati) yn cael ei alw’n ‘ddata personol’. Mae’r gyfraith yn rhoi’r hawl i chi wybod pa wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi, ac mae’n ofynnol i ni ei defnyddio yn deg a phriodol mewn ffyrdd rydych chi’n eu deall. Hefyd cewch ofyn i ni gywiro’r wybodaeth os yw’n anghywir.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau a hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth i bawb o fewn ei chyflogaeth a’i holl wasanaethau ar draws y Grŵp yn unol â’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Byddwn yn ceisio sicrhau na fydd pobl yn destun i wahaniaethu neu aflonyddwch ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaethau sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw, ethnigrwydd a chenedligrwydd), crefydd a chredo, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol yn ei darpariaeth cyflogaeth a gwasanaethau.

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ddogfen gyhoeddus sydd ar gael i unrhyw un ac mae’n berthnasol i gwsmeriaid Grŵp Cynefin i esbonio sut mae’r sefydliad yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn cynnal gweithgareddau busnes arferol fel cymdeithas dai elusennol yn y Deyrnas Unedig. Rydym ni’n Landlord Cymdeithasol Cofrestredig a reoleiddir gan Lywodraeth Cymru. (Hefyd ar gael mewn fformat hawdd ei ddarllen)


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy