Polisi Cwci


Pa Cwcis ydym yn eu defnyddio

Beth yw cwcis?

Weithiau yn cael eu hadnabod hefyd fel cwcis porwr neu cwcis tracio, mae cwcis yn ffeiliau testun bach wedi’u hamgryptio, sydd wedi’u gosod mewn cyfeiriaduron porwr. Fe’u defnyddir gan ddatblygwyr y we i helpu defnyddwyr i lywio eu gwefannau yn effeithlon a chyflawni swyddogaethau penodol. Oherwydd eu rôl graidd o wella/galluogi defnyddioldeb neu brosesau safle, gall analluogi cwcis atal defnyddwyr rhag defnyddio gwefannau penodol.

Mae cwcis yn cael eu creu pan fydd porwr defnyddiwr yn llwytho gwefan benodol. Mae’r wefan yn anfon gwybodaeth i’r porwr sydd yna’n creu ffeil testun. Bob tro mae’r defnyddiwr yn mynd yn ôl i’r un wefan, mae’r porwr yn nol ac yn anfon y ffeil hon i weinydd y wefan. Mae cwcis cyfrifiadur yn cael eu creu nid yn unig gan y wefan mae’r defnyddiwr yn pori ond hefyd gan wefannau eraill sy’n rhedeg adnodau, teclynnau neu elfennau eraill ar y dudalen sy’n cael eu llwytho. Mae’r cwcis hyn yn rheoleiddio sut mae’r adnod yn ymddangos neu sut mae’r teclynnau ac elfennau eraill yn gweithredu ar y dudalen.

Am ragor o wybodaeth gweler: www.allaboutcookies.org

Pa friwsion sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon?

Mae’r tabl isod yn esbonio’r cwcis a ddefnyddiwn a pham:


Ffynhonnell Google Analytics

Enw Cwci _gid, _gat, _ga

Diben defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Defnyddiwn yr wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu ni i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â‘r safle, lle mae ymwelwyr wedi dod i’r safle a’r tudalennau y buont yn ymweld â nhw.

Sylwadau

Cliciwch yma am drosolwg o breifatrwydd yn Google


Ffynhonnell Cwci System Rheoli Cynnwys

Enw cwci exp_anon, exp_expiration, exp_last_activity, exp_last_visit, exp_sessionid, exp_tracker, exp_uniqueid, exp_userhash

Diben Caiff y cwcis hyn eu gosod yn ôl ein system rheoli cynnwys wrth gyrraedd ein safle. Nid ydynt yn cael eu defnyddio gan Grŵp Cynefin at unrhyw ddiben penodol.

Mae rhai o’r briwsion hyn yn cael eu dileu pan fydd defnyddiwr yn cau eu porwr, mae gan y lleill ddyddiad terfyn newidiol.

Sylwadau Mae cyflenwr Expression Engine, ein system rheoli cynnwys, y meddalwedd a ddefnyddiwn i ddiweddaru ein gwefan, yn gweithio i ganiatáu mwy o hyblygrwydd o ran y ffordd y gall defnyddwyr reoli sut y caiff cwcis eu gosod gan eu system.


Ffynhonell grwpcynefin.org - Panel Hawliau Cwci

Enw Cwci gdpr-cookie-law

Pwrpas Unwaith caiff ei dderbyn, mae’r Cwci hwn wedi’i osod fel bod y Panel Cynghori yn cael ei guddio nes bod y Cwci yn dod i ben.Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy