Cefndir y Prosiect

Mae Llys Awelon yn Rhuthun, Sir Ddinbych yn gynllun tai gofal ychwanegol a sefydlwyd yn 2011 gan Grŵp Cynefin, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych. Mae’r cynllun yn darparu gwasanaethau cartref, cymorth a gofal i bobl dros 60 oed.

Mae Llys Awelon yn cael ei ailddatblygu’n llwyr i greu cynllun modern, carbon-isel, pwrpasol i ddiwallu anghenion pobl hŷn yn ardal Sir Ddinbych. Bydd 35 o fflatiau ychwanegol yn cael eu hychwanegu at y 21 presennol.

Fel rhan o gymal gwerth cymdeithasol sy’n ymgorffori buddion cymunedol, mae Grŵp Cynefin a Read Construction, datblygwyr y prosiect, yn ariannu prosiect celf cymunedol.

Briff Artist

Rydym yn chwilio am artist o unrhyw ddisgyblaeth i greu darn o waith ar gyfer yr adeilad newydd, rhwng Mehefin a Thachwedd 2024, sy’n cyrraedd y meini prawf canlynol:

  • Rhaid i’r artist fod yn lleol (ardal gogledd Cymru) neu fod â chysylltiad cryf â Rhuthun
  • Rhaid i’r artist allu siarad Cymraeg i ddarparu sesiynau ymgysylltu dwyieithog
  • Y themâu a awgrymir ar gyfer darn celf yw cartref a chymuned, treftadaeth neu natur
  • Pontio’r cenedlaethau – gan gynnwys o leiaf pum sesiwn gyda thrigolion Llys Awelon a disgyblion o Ysgol Pen Barras
  • Bydd pob math o gelf yn cael ei ystyried ond mae angen iddo fod yn addas i’w arddangos y tu mewn neu du allan yr adeilad terfynol
  • Anogir elfen amgylcheddol a chynaliadwy

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau ar y cyd gan fwy nag un artist.

Cyllideb y prosiect yw £6000 gan gynnwys TAW i gynnwys costau artist, sesiynau ymgysylltu, deunyddiau, costau teithio a’r darn terfynol gan gynnwys ei osod.

Briff Artist – Prosiect Celf Llys Awelon 

 

Cookie Settings