Help efo Costau Byw

Poeni am gostau byw? Mae nifer o sesiynau Help efo Costau Byw yn cael eu cynnal yn ystod Tachwedd a Rhagfyr mewn gwahanol leoliadau yng Ngwynedd. Bydd aelod o’n Tîm Lles yn y sesiynau ynghŷd ac asiantaethau eraill. Manylion ar y poster uchod.

Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid 2022

Bydd pob tenant i Grŵp Cynefin yn derbyn amlen bwysig yn y post yn fuan. Ynddo mae Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid 2022. Mae’n hawdd ei lenwi – ar-lein neu ar bapur a gallwch anfon yn ôl am ddim. Mae’n hynod o bwysig eich bod yn ei lenwi i ni gael adrodd ar eich barn fel tenant – chi sy’n bwysig i ni.

Cwestiynau Cyffredin 

ECymru

Mae Grŵp Cynefin yn gweithio gyda dros 15 o Landlordiaid Cymdeithasol eraill ar lwyfan ar-lein newydd a fydd yn lansio cyn bo hir – Ein gweledigaeth yw cysylltu’r gymuned dai, gan ddarparu mynediad hawdd i grwpiau a digwyddiadau ar-lein i holl aelodau eCymru. Mae’r pandemig wedi rhoi cyfle unigryw i ni gysylltu a chydweithio ledled Cymru i ddarparu opsiwn digidol newydd i chi. Rydym yn credu mewn cydweithio i greu lle hawdd, hygyrch ar gyfer gweithgareddau, gwybodaeth a chefnogaeth a fydd yn eich helpu i fyw bywydau hapusach ac iach. Os hoffech ymuno â’r rhestr bostio a bod yn brofwr ar gyfer eCymru cysylltwch â ni ar 0300 111 2122 / mentraucymunedol@grwpcynefin.org.

Cyfarfodydd Tenantiaid Rhithiol

Bob dydd Iau cynhelir cyfarfodydd ar-lein gyda grwpiau tenantiaid – ffordd wych o gadw mewn cysylltiad a derbyn barn tenantiaid ar ein gwasanaethau! Ydych chi’n denant i Grŵp Cynefin a diddordeb cymryd rhan? Cysylltwch â’r Tîm Mentrau Cymunedol am fwy o wybodaeth. 0300 111 2122 / mentraucymunedol@grwpcynefin.org.

Tenant Archwilwyr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Denant Archwiliwr? Rydym yn chwilio am unigolion i archwilio, gwerthuso a rhoi adborth ar eiddo ail-osod Grŵp Cynefin er mwyn gwella safon ein cartrefi.
Cyfarfod cychwynol 18/10/2022 trwy Zoom am 2pm.
Cysylltwch â’r Tîm Mentrau Cymunedol am ragor o wybodaeth. 0300 111 2122 / mentraucymunedol@grwpcynefin.org.
Cookie Settings