Cyfarfod yn rhithiol yn ehangu apêl dod yn aelod o fwrdd Thursday 10 June 2021

Mae dau o gwmnïau tai amlycaf gogledd Cymru yn chwilio am unigolion deinamig i wneud gwir gyfraniad i’w dyfodol, fel aelodau bwrdd. Mae Canllaw, sy’n gweithredu yn Ynys Môn a Gwynedd, a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych yn gobeithio y bydd y drefn newydd o ymuno â chyfarfodydd rhithiol o gartref, yn gwneud rôl aelod o fwrdd yn fwy hyblyg ac apelgar.


Dros y blynyddoedd, mae Canllaw a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych wedi cynorthwyo miloedd o bobl hŷn, anghenus neu ag anabledd i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r cwmnïau yn darparu crefftwyr arbenigol sy’n gallu ymweld â chartrefi, yn dilyn asesiad, i atgyweirio ac addasu’r cartref i gynorthwyo pobl i aros yn eu cartrefi wedi newid yn eu anghenion.

Mae aelod bwrdd un o’r cwmnïau yn cytuno am fanteision cyfarfodydd rhithiol.

“Mae gallu ymuno â’r bwrdd trwy Teams wedi gwneud y rôl yn llawer mwy hwylus” meddai Stephen Edwards, o Lanfairpwll, sy’n aelod o fwrdd Canllaw. “Does dim rhaid trafaelio yn y car, trefnu gofal plant, na rasio o’r gwaith i gyrraedd cyfarfodydd. Mae’n braf iawn gallu ymlwybro i’r swyddfa gyda phaned, a chyfrannu at y drafodaeth.”

Dywed Stephen mai’r apêl o ddod yn aelod bwrdd iddo ef oedd ceisio helpu pobl sydd angen cefnogaeth yn eu cartrefi a chyfrannu at waith sy’n agos at ei galon.

”Fel hogyn gafodd fagwraeth braf mewn tŷ cyngor yn Llanberis, dwi’n teimlo’n lwcus iawn o’r fagwraeth sefydlog ges i mewn cymuned glos Pan ddaeth cyfle i ddod yn aelod bwrdd, mi es amdani, yn y gobaith y gallwn i roi rhywbeth yn ôl, er mwyn helpu pobl o fewn cymunedau’r ardal.

“Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes iechyd, neu sydd â chefndir o weithio gyda phobl hŷn neu anableddau, o’r sector breifat neu fasnachol i gysylltu. Does gennych chi ddim byd i’w golli, a chymaint i elwa ohono.”

Am wybodaeth bellach ynglŷn ag ymuno â bwrdd Canllaw, cysylltwch ag Elfyn Owen ar Elfyn@canllaw.org neu Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, cysylltwch â Lynda Colwell ar lynda.colwell@gofalathrwsio.com.

Mae Canllaw a Gofal a Thrwsio yn ddau is-gwmni Grŵp Cynefin.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Mari Williams Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Grŵp Cynefin

Mari.Williams@grwpcynefin.org

07970 142 305


Yn ôl i'r rhestr