Gwobr tenantiaid arbennig i Grŵp Cynefin Thursday 17 December 2020

Mae Grŵp Cynefin wedi ennill clod uchaf am wasanaethau rhagorol i'w thenantiaid yn ystod argyfwng Covid a'i disgrifio fel “enghraifft o arfer gorau wrth gyfathrebu â thenantiaid”.


Gwobr tenantiaid arbennig i Grŵp Cynefin

Rhoddwyd y wobr gan TPAS Cymru, sy’n cefnogi grwpiau tenantiaid tai cymdeithasol a landlordiaid yng Nghymru, mewn seremoni rithwir. Cyhoeddwyd bod Grŵp Cynefin yn Enillydd y Wobr Cyfathrebu Yn ystod Argyfwng, cydnabyddiaeth o ymroddiad a gwaith caled y Tîm Cymunedau i gefnogi tenantiaid yn ystod yr argyfwng.

Pan darodd yr argyfwng, aeth y grŵp, sy’n gweithredu ledled Gogledd Cymru a gogledd Powys, i weithio ar unwaith gan ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor i denantiaid trwy ystod o ddulliau - cyfarfodydd ar-lein, galwadau ffôn, negeseuon testun, cylchlythyrau pwrpasol, e-bost yn ogystal â diweddariadau rheolaidd a deunydd mwy ysgafn ar gyfryngau cymdeithasol. Trwy’r holl lwyfannau hyn, roedd yn gallu darparu cefnogaeth ystyrlon a sylweddol yn ymwneud â lles, iechyd, ariannol, awgrymiadau a chynghorion yn ogystal â diweddariadau am y gwasanaeth cynnal a chadw.

Enillodd Grŵp Cynefin wobr arall hefyd, gan ddod yn ail yn y Wobr Cynnal Cyfranogiad Tenantiaid Yn Ystod y Cyfnod Clo.

“Rwy’n hynod falch o’r tîm sydd gennym ni,” meddai Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin. “Mae ymroddiad pob aelod o’r tîm yn llwyr hyd yn oed mewn cyfnod arferol, ond fe wnaethon nhw hyd yn oed yn fwy o ymdrech byth i ddelio hefo hyn, a hynny mewn amgylchiadau gwaith anodd gyda’r newid enfawr mewn arferion gwaith. Dylai pob un ohonyn nhw fod yn falch o’r gydnabyddiaeth hon o’u gwaith caled, sy’n golygu mwy fyth am ei fod yn cael ei ddyfarnu gan y rhai sy’n cynrychioli’r tenantiaid eu hunain.”

“Mae Grŵp Cynefin yn rhoi ei denantiaid yn gyntaf ym mhopeth y mae’n ei wneud,” meddai’r Prif Weithredwr, Shan Lloyd Williams. “Fy neges Blwyddyn Newydd yn y cylchlythyr tenantiaid eleni yw y ffaith yr hoffwn glywed ganddyn nhw a gwrando arnynt fwy fyth yn 2021, a’n bod bob amser yn anelu at wneud iddyn nhw deimlo’n hapus ac yn falch o fod yn denantiaid i Grŵp Cynefin. Mae gwaith caled ein staff i gyd yn ystod y flwyddyn anodd hon wedi helpu i gadw ein tenantiaid, cwsmeriaid a chymunedau yn ddiogel. Diolch iddyn nhw i gyd.”

Dywedodd David Wilton, Prif Weithredwr TPAS Cymru: “Roedd y panel o dri beirniad yn unfrydol o ran yr argraff wnaeth Grŵp Cynefin arnyn nhw. Yr hyn a oedd yn sefyll allan oedd yr ymrwymiad i sicrhau eu bod yn defnyddio’r
dull cywir gyda’r cynulleidfaoedd cywir.

“Ystyriwyd cynulleidfaoedd targed, pa bynciau oedd yn wirioneddol bwysig i denantiaid yn ystod y pandemig, a gwnaeth cylch o adborth tenantiaid a dadansoddiadau i benderfynu beth oedd yn gweithio argraff ar y beirniaid. Er iddo gael ei ddatblygu mewn ymateb i’r pandemig, teimlwyd bod hwn yn ddull cynaliadwy iawn wrth symud ymlaen, ac y dylai fod yn enghraifft o arfer gorau wrth gyfathrebu â thenantiaid.”

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Grŵp Cynefin

Mari.Williams@grwpcynefin.org / 07970 142305

17.12.20


Yn ôl i'r rhestr