Datganiad gan ein Prif Weithredwr ar y cyfnod cloi byr Monday 26 October 2020

O 6pm, dydd Gwener Hydref 23ain, 2020, bydd Cymru gyfan yn mynd mewn i gyfnod clo byr, hyd at fore Llun Tachwedd 9fed, 2020.


Datganiad gan ein Prif Weithredwr ar y cyfnod cloi byr

Yn ystod y cyfnod yma, bydd iechyd a llesiant ein tenantiaid, cwsmeriaid a’n staff yn parhau i fod ein prif flaenoriaeth. I’r perwyl hwn, rydym yn cyflwyno newidiadau angenrheidiol i’n gwasanaethau er mwyn cwrdd â chanllawiau Llywodraeth Cymru, a chadw pawb yn saff.

Yn anffodus nid yw’r cynlluniau Tai Gofal Ychwnaegol ar agor i’r cyhoedd nag ymwelwyr – darparwyr gofal/cefnogaeth angenrheidiol yn unig am y tro.

Bydd ein gwasanaethau allweddol eraill yn parhau, ble mae’n saff i ni wneud hynny, ac os yw ein tenantiaid a’n cwsmeriaid yn hapus. Mae hyn yn cynnwys ein gwasanaethau tai, tai â chefnogaeth, Gorwel, ag asiantaethau Gofal a Thrwsio a Canllaw.

O safbwynt Cynnal a Chadw, yr hyn fydd yn parhau yn ôl yr arfer yw:

  • Gwaith brys a hanfodol
  • Gwaith cydymffurfio fel archwiliadau nwy a.y.b.
  • Gwaith Cynnal a Chadw Cyffredinolsydd yn saff i’w wneud
  • Gwaith allanol, a gwaith mewn ardaloedd cymunedol.

Y gwaith fydd yn cael ei ddal yn ei ôl am y tro yw:

  • Gwaith cynlluniedig ceginau ag ystafelloedd ymolchi
  • Gwaith cynlluniedig ffenestri.

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu os ydych am drafod unrhyw waith i’ch cartrefi yn ystod y cyfnod yma, cysylltwch gyda ni ar 0300 111 2122.

Os rydych am ddarllen cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cyfnod clo yma, cliciwch yma https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.81138263.1730762597.1603094795-1161777648.1592205586

Ap COVID-19

Hoffem annog pawb o’n tenantiaid a’n cwsmeriaid i lawrlwytho Ap GIG COVID-19. Mae’n hanfodol fod pawb yn chwarae eu rhan wrth geisio atal lledaeniad y Coronafeirws. Mae’n hollol anhysbys, a gallwch
wirio eich symptomau ynghyd ac archebu prawf COVID. Ewch i https://Covid19.nhs.uk/

Diolch – cadwch yn saff.


Yn ôl i'r rhestr