Penllanw datblygiadau tai fforddiadwy gwledig yn Bontnewydd a Rhosgadfan yn agosáu Thursday 29 July 2021

Mae trigolion lleol wedi symud i gartrefi fforddiadwy newydd mewn dau o bentrefi Gwynedd, wrth i ddatblygiadau tai fforddiadwy gael effaith bositif ar gymunedau lleol. Mae Grŵp Cynefin, sy'n berchen ac yn rheoli 4,800 o eiddo ar draws chwe sir gogledd Cymru yn ogystal â gogledd Powys, wedi datblygu 13 cartref gwerth £1.6m ar ddau safle yn Bontnewydd a Rhosgadfan.


Penllanw datblygiadau tai fforddiadwy gwledig yn Bontnewydd a Rhosgadfan yn agosáu

Bydd naw o’r eiddo yn rhan o ddatblygiad ehangach 29 o gartrefi yng nghanol pentref Bontnewydd, a adeiladwyd gan Watkin Jones Homes. Tra bo’r pedwar cartref arall wedi eu datblygu ar safle newydd yn Rhosgadfan gan gwmni adeiladu o Benrhyndeudraeth, TIR Construction.

Mae’r safle yn Rhosgadfan eisoes wedi ei gwblhau, gyda thenantiaid wedi symud i’r ddau eiddo dwy ystafell wely a dau eiddo tair ystafell wely yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Yn ôl rheolwr datblygu Grŵp Cynefin, Gwyndaf Williams: “Un o’n prif flaenoriaethau yw darparu tai fforddiadwy o safon, ac rydym wrth ein boddau bod y ddau ddatblygiad newydd yma yn Bontnewydd a Rhosgadfan yn ymuno â’n rhestr eiddo sydd ar gael i denantiaid.

“Mae cael tenantiaid eisoes yn eu cartrefi newydd yn dangos yr effaith gadarnhaol y mae ein gwaith yn ei gael i helpu i ddarparu tai fforddiadwy hanfodol mewn cymunedau gwledig a lleihau’r galw cryf sydd am dai o fewn y gogledd.

“Mae wedi bod yn bleser cydweithio â Chyngor Gwynedd yn ogystal â’r cyflenwyr a chontractwyr lleol i helpu adeiladu’r tai yma. Mae hefyd yn arddangos ein hymrwymiad i annog datblygwyr lleol i ddatblygu safleoedd lleol lle bo hynny’n bosibl.”

O’r naw eiddo yn Bontnewydd, mae tri chartref wedi eu cwblhau tra bod y gwaith yn parhau ar chwe fflat. Ymwelodd aelodau o fwrdd Grŵp Cynefin i’r safle yn ddiweddar i weld cynnydd y datblygiad.

Symudodd Adam Summers-Robert gyda’i bartner a’i ddau blentyn ifanc i Gae Magw, Rhosgadfan rhai misoedd yn ô

Yn ôl Adam, 25: “Dim ond symud un filltir i lawr y ffordd wnaethon ni oedd yn wych, gan fod cael teulu estynedig yn agos pan mae gennych chi blant ifanc mor bwysig. Mae wedi bod yn gymaint o help.

“Rydyn ni i wedi ymgartrefu’n dda yma ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddod i adnabod ein cymdogion newydd wrth iddyn nhwythau symud i mewn i’w cartrefi newydd.”

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ar y fflatiau gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Medi, gyda darpar denantiaid i’w henwebu o gofrestr dai Cyngor Gwynedd.

Yn ôl prif weithredwr Grŵp Cynefin, Shan Lloyd Williams: “Mae’n galonogol gweld yr effaith gadarnhaol mae’r datblygiadau yma wedi eu cael ar y tenantiaid sydd wedi dod o hyd i gartref newydd yn y lleoliadau yma.

“Mae datblygiadau fel y rhai yn Bontnewydd a Rhosgadfan yn bwysig oherwydd eu bod yn diwallu’r angen am dai fforddiadwy i rai, a allai fod wedi eu magu, yn y cymunedau hyn, ond sydd methu â fforddio prynu eiddo oherwydd y cynnydd yn y farchnad dai.

“Mae Grŵp Cynefin wedi ymrwymo i helpu ein tenantiaid mewn sawl ffordd, o dorri allyriadau carbon cyffredinol i ddarparu cartrefi cynhesach a sicrhau biliau ynni rhatach. Rydym hefyd yn darparu tai fforddiadwy o ansawdd uchel i’n tenantiaid, yn arbennig mewn cymunedau gwledig, gan roi cyfleoedd gwych i bobl ifanc a theuluoedd barhau i fyw, gweithio a mwynhau bywyd yng ngogledd a chanolbarth Cymru.”


Yn ôl i'r rhestr