Penodiadau allweddol yn ddechrau ar gyfnod cyffrous yn hanes Grŵp Cynefin Monday 11 October 2021

Wrth i Grŵp Cynefin edrych yn ôl ar flwyddyn anarferol o heriol gyda chyhoeddi eu hadroddiad blynyddol 20/21 a chynnal eu Cyfarfod Blynyddol, mae’r grŵp hefyd ar ddechrau cyfnod newydd a chyffrous gyda phenodiadau allweddol a thîm arweinyddiaeth newydd.


Penodiadau allweddol yn ddechrau ar gyfnod cyffrous yn hanes Grŵp Cynefin

Gwêl Prif Weithredwr Grŵp Cynefin, Shan Lloyd Williams, y penodiadau fel cam tuag at greu cymdeithas dai arloesol sy’n “gatalydd ar gyfer newid er gwell”.

Penodwyd dau gyfarwyddwr newydd Grŵp Cynefin, gyda’r ddau bellach yn eu swyddi. Cyfarwyddwr Gweithrediadau newydd Grŵp Cynefin yw Claire Shiland. Cyn ymuno â’r grŵp, roedd Claire yn Arolygydd gyda Heddlu Gogledd Cymru ac wedi gweithio’n flaenorol yn y maes tai yng ngogledd Cymru am 14 mlynedd.

Mae Claire nawr yn gyfarwyddwr ar ddau is-gwmni Grŵp Cynefin, sef Canllaw a Gofal a Trwsio Conwy a Sir Ddinbych, yn ogystal â chyfrifoldeb strategol dros uned fusnes Gorwel, sydd yn canolbwyntio ar atal digartrefedd a chefnogi dioddefwyr trais yn y cartref, Tîm Tai a Chefnogaeth, gwasanaeth cwsmer Cyswllt Cynefin a’r Adran Asedau.

Meddai Claire: “Ar ôl treulio tair blynedd allan o’r sector tai, mae’n wych bod yn ôl ac rwy’n teimlo’n ffodus i ymuno â Grŵp Cynefin ar yr amser cyffrous hwn. Mae’r sector tai a chefnogaeth yn parhau i wynebu sawl her ac edrychaf ymlaen at weithio gyda thîm Grŵp Cynefin, ein cymunedau ar draws gogledd Cymru a phartneriaid allweddol i wneud newid cadarnhaol, parhaol.”

Cyfarwyddwr Arloesedd a Thwf newydd y grŵp yw Mel Evans. Roedd Mel yn Rheolwr Prosiect Datblygu gyda chymdeithas dai Clwyd Alyn a bu’n gweithio’n flaenorol i Gyngor Sir y Fflint, a chyn hynny Gymdeithas Tai Clwyd a Chymdeithas Tai Eryri. O dan gyfarwyddyd Mel y daw adrannau Datblygu, Adfywio Cymunedol, Tai Fforddiadwy a thrawsnewid busnes.

Meddai Mel: “Rwy’n falch iawn o dderbyn y cyfle cyffrous yma i ymuno â Grŵp Cynefin a chyfrannu at y gwaith positif yr ydyn ni yn ei wneud i gefnogi ein cymunedau ar draws Gogledd Cymru”.

Mae Bryn Ellis yn parhau i fod yn Gyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp, yn gyfrifol am adrannau Llywodraethu a Chydymffurfio, Iechyd a Diogelwch, Adnoddau Dynol a Chyllid. Penodwyd Bryn hefyd yn Ysgrifennydd y cwmni.

Y tri, ynghyd â Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin, sy’n ffurfio Tim Arweinyddiaeth newydd y grŵp.

Meddai Shan Lloyd Williams: “Mae’n gyfnod newydd a chyffrous yn hanes Grŵp Cynefin. Rydw i’n teimlo hynny yn wirioneddol ac mae’r Tim Arweinyddiaeth newydd yma yn barod ar waith. Mae’n allweddol ein bod yn arwain gwaith y grŵp mewn ffordd arloesol, deinamig ac egnïol. Ar flaen yr agenda mae ymateb i’r galw am fwy o dai fforddiadwy, heriau datgarboneiddio a sialensau cymdeithasol ac ariannol y dyfodol.

“Mae hefyd yn gyfnod cyffrous o ran arferion gwaith wrth i ni drawsnewid y ffordd y bydd ein gweithlu yn gweithio i’r dyfodol. Rydym yn y broses o ymgynghori gyda’n staff gan drafod patrymau gweithio arloesol sy’n ymateb i arferion da a fabwysiadwyd yn ystod cyfnod pandemig Covid, er mwyn cynnig balans bywyd a gwaith heb ei ail i’n staff. Byddwn hefyd yn lobïo Llywodraeth Cymru am ddatrysiadau i’r argyfwng tai gwledig gan fynd ati i leihau’r effeithiau ar y Gymraeg, ein diwylliant a’n cymunedau.

“Rydw i am i Grŵp Cynefin fod yn gatalydd ar gyfer newid er gwell, gan gefnogi gwelliannau i iechyd a lles ein cymunedau, creu cyfleoedd sy’n newid bywydau a llunio lleoedd sy’n sylfaen i ddyfodol cynaliadwy.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata Grŵp Cynefin

07834845512 neu mari.williams@grwpcynefin.org

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr