Grŵp Cynefin yn ymfalchïo ym menter gymunedol, Siop Griffiths Thursday 9 January 2020

Cwta naw mis ers agor y drysau, mae Grŵp Cynefin yn ymfalchïo yn hyder a mentergarwch cymuned Penygroes, wrth i Siop Griffiths ar y stryd fawr fynd o nerth i nerth.


Grŵp Cynefin yn ymfalchïo ym menter gymunedol, Siop Griffiths

Cymdeithas er budd cymunedol sy’n rhoi llais i bobl leol yw menter Siop Griffiths Cyf, ac ers agor y caffi, Yr Orsaf, ar stryd fawr Penygroes ym mis Chwefror eleni, mae ymwelwyr wedi bod yn heidio draw i flasu’r danteithion melys sydd ar werth yno wrth fwynhau paned o de neu goffi.

Yn ôl Ben Gregory, uwch swyddog cymuned Grŵp Cynefin sydd wedi bod yn cefnogi’r criw: “Mae £900,000 o arian Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, y Loteri a nifer o ymddiriedolaethau llai wedi ei sicrhau dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae’n anhygoel meddwl bod criw bach o bobl leol yma yng Ngwynedd wedi llwyddo i ddenu cymaint o arian. Mae hynny ar ben y £54,000 godwyd yn lleol gan 150 o gyfranddalwyr er mwyn prynu’r adeilad yn wreiddiol.

“Rhaid talu gwrogaeth i’r bobl leol am eu gweledigaeth, hyder a’u mentergarwch gyda’r prosiect. Ond yn fwy na dim, eu gwaith caled a’u hymroddiad i’r cynllun. Mae’n glod enfawr i’r gymuned bod Yr Orsaf ar agor a bod y parlwr bellach hefyd ar gael i’r gymuned ei logi ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau bychain. Cynhaliwyd y gig acwstig cyntaf yn Yr Orsaf rhai wythnosau nôl, felly mae’r lleoliad yn ennill ei blwyf fel canolfan i’r gymuned ddod at ei gilydd a mwynhau.”

Mae busnes wedi ei redeg o Siop Griffiths ers 90 mlynedd, ac fel un o adeiladau hynaf y pentref, roedd yn bwysig bod yr adeilad sy’n dyddio nôl i 1829 yn parhau fel lleoliad gwaith.

Canolfan hyfforddiant digidol yw cam nesa’r fenter, lleoliad lle gall pobl ifanc ddod i ddefnyddio’r adnoddau a bod yn greadigol gan ddysgu sgiliau newydd - gweithgareddau fel creu ffilmiau, cerddoriaeth a phodlediadau. Y bwriad yw agor y ganolfan yn y flwyddyn newydd.

Mae cynlluniau ar y gweill hefyd i ddatblygu llety 16 gwely i grwpiau neu deuluoedd yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

“Cyngor technegol mae Grŵp Cynefin wedi ei chynnig i’r bwrdd dros y ddwy flynedd ddiwethaf,” eglura Ben Gregory. “Cefnogaeth gyda chynlluniau a chynnig cyngor gyda’r gwaith adeiladu, cynllunio a gwaith papur y datblygiad.

“Pan oedd problem yn codi gyda diffyg mewn grant ariannu, roeddem yn gallu tynnu ar brofiad proffesiynol y gymdeithas dai a chynnig ffordd arall i gyrraedd pen y daith. Mae’r cydweithio wedi bod yn braf iawn ac rydym yn ymfalchïo yn llwyddiant y fenter.”

Yn ôl y Cynghorydd Judith Humphreys sy’n cynrychioli trigolion Penygroes ar Gyngor Gwynedd: “Mae wedi bod yn chwa o awyr iach gweld Yr Orsaf yn agor ei ddrysau a gweld cefnogaeth pobl leol i’r fenter. Gyda hanes lleol Siop Griffiths ar y stryd fawr, roedd yn bwysig parhau’r traddodiad a chadw treftadaeth yr adeilad yn fyw. Rhaid diolch i nifer o bobl am ddyfalbarhau â’r weledigaeth a gweithio mor ddiwyd i gyrraedd y sefyllfa yma. Mae’r fenter yn dod a gwaith i’r ardal ac yn cynnig hyfforddiant i bobl ifanc – dau beth pwysig iawn i’r rhan yma o Wynedd. Mae mwy o waith i’w wneud a dwi’n edrych ymlaen at barhau i gydweithio â’r bwrdd rheoli dros y misoedd nesaf.”

Am fwy o wybodaeth am y fenter ewch i: yr orsaf ar Facebook neu e-bostio post@yrorsaf.cymru / 07410 982467.


Yn ôl i'r rhestr