Grŵp Cynefin ar restr fer pedair gwobr genedlaethol Monday 23 August 2021

Mae cymdeithas dai gogledd Cymru a gogledd Powys wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer pedair gwobr gan gorff proffesiynol o fewn y sector dai.


Mae Grŵp Cynefin wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghategorïau ‘cyfathrebu mewn argyfwng’, ‘rhagoriaeth mewn iechyd a lles’, ‘tîm tai y flwyddyn’ a ‘gweithio mewn partneriaeth’ yng ngwobrau Sefydliad Tai Siartredig Cymru.

Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni rithiol ar y 30 o Fedi.

Yn y categori cyfathrebu mewn argyfwng, mae Grŵp Cynefin yn un o ddau sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, i gydnabod cyfathrebu rhagorol â thenantiaid, gan eu hysbysu a’u cefnogi’n llawn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a chyfnod y pandemig.

Mae ei waith o fewn Prosiect Presgripsiynu Cymdeithasol y Celfyddydau ar gyfer Iechyd, a gynhelir yng nghanolfan cymorth a lles Grŵp Cynefin, HWB Dinbych, wedi ei enwebu ar gyfer y wobr rhagoriaeth mewn iechyd a lles.

Nod y prosiect hwn yw gwella iechyd meddwl trwy fod yn greadigol ac mae’n derbyn unigolion drwy hunan-atgyfeirio a thrwy feddygon teulu. Mae’n llwyddo i helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau celfyddydol mewn amgylchedd hamddenol tra’n annog trafodaethau gyda’i cyd-aelodau o fewn y grŵp.

Mae tîm lles Grŵp Cynefin wedi eu cydnabod fel tîm tai y flwyddyn yn rownd derfynol un o’r categorïau, a hynny am ei waith yn sicrhau incwm ychwanegol i denantiaid yn eu cartrefi.

Mae’r tîm lles hefyd yn cynnig sicrwydd a chefnogaeth i helpu i leihau straen a phryder tenantiaid, gan helpu unigolion i gael mwy o annibyniaeth a mwy o reolaeth dros eu bywydau.

Yn y categori olaf o’r pedwar, mae gwaith cydweithio Grŵp Cynefin gyda Chyngor Gwynedd a’i gyd-ddarparwyr tai cymdeithasol Adra a North Wales Housing, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr gweithio mewn partneriaeth.

Dywedodd Shân Lloyd Williams, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Mae’r enwebiadau yma’n dangos y gwaith gwerthfawr mae Grŵp Cynefin wedi’i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf i gefnogi ein tenantiaid, ein cwsmeriaid a’n staff.

“Mae bod ar y rhestr fer yn hwb enfawr i’r hyder yn ogystal â rhoi sicrwydd i bob aelod o’r tîm bod yr hyn maen nhw’n ei wneud yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i unigolion a chymunedau.

“Rydym wedi buddsoddi amser ac arian i wella ein gwasanaethau a darparu datblygiad staff. Mae cael gwybod gan gorff diwydiant allweddol bod y gwaith yna’n talu ar ei ganfed, yn wych.”

Mae Sefydliad Tai Siartredig Cymru yn elusen gofrestredig a sefydliad dielw gydag aelodaeth mewn 20 gwlad a 5 cyfandir.

Mae’n cefnogi gweithwyr tai proffesiynol i greu dyfodol lle mae gan bawb le i alw’n gartref. Mae’n gorff proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio ym maes tai, yn llais annibynnol ar gyfer tai ac mae’n gartref i safonau proffesiynol

Mae Grŵp Cynefin, sydd â swyddfeydd ym Mhenygroes, Dinbych, y Bala a Llangefni yn rheoli ac yn berchen ar 4,800 o eiddo.

Gan weithio ledled Gogledd Cymru a gogledd Powys, mae’n ymdrechu i ddarparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion y gymuned leol.

DIWEDD


Yn ôl i'r rhestr