Grŵp Cynefin yn lansio ‘ap’ newydd Monday 19 April 2021

Mae Grŵp Cynefin wedi creu ‘ap’ ffôn a fydd yn galluogi tenantiaid y gymdeithas yng ngogledd a chanolbarth Cymru i reoli eu tenantiaeth, talu rhent, gwneud cais i atgyweirio, a hyd yn oed ddwyn sylw at ymddygiad anghymdeithasol.


Wedi ei ddatblygu a’i greu gan Grŵp Cynefin, bydd tenantiaid hefyd yn gallu defnyddio’r ap i weld eu taliadau a balansau rhent, paratoi cyllidebau a gweld a oes ganddynt hawl i dderbyn budd-dal neu gredydau treth.

Wedi ei enwi’n ‘ApCynefin’, gellir lawrlwytho’r ap dwyieithog i ddyfeisiau Android ac iOS a chael mynediad dros y we ar gyfrifiadur neu liniadur.

Bydd yr ap yn ei gwneud yn haws cael hyd i wybodaeth am wasanaethau’r gymdeithas dai trwy gynnig rhagor o ffyrdd o gysylltu.

Gwirfoddolodd Catherine Jones, 52, un o denantiaid Grŵp Cynefin yn Ninbych, i roi cynnig ar ddefnyddio’r meddalwedd. Meddai: “Ar y dechrau roeddwn ychydig bach yn bryderus wrth feddwl am wneud pob dim dros y we. Ond buan iawn y gwelais nad oedd raid imi boeni.

“Ar ôl imi logio mewn, roedd yn hawdd iawn mynd o un adran i’r llall. Roedd y cyfan mewn iaith syml ac yn hawdd ei ddeall.

“Mae manylion eich cyfrif rhent ar gael ar flaen eich bysedd – gwasanaeth gwerthfawr iawn y dyddiau hyn - ac roedd mor hawdd ychwanegu gwybodaeth.

“Mae’r ap newydd yn gyffrous dros ben, ac yn cynnig ffenest werthfawr i weld pa wasanaethau a chefnogaeth sydd ar gael gan Grŵp Cynefin os byddaf angen hynny.”

Mae Grŵp Cynefin yn rheoli 4,800 eiddo yng ngogledd Cymru a gogledd Powys ac wedi datblygu’r ap eu hunain fel bod modd ymateb i awgrymiadau gan ei ddefnyddwyr, gwneud gwelliannau ac ychwanegu nodweddion newydd o bryd i’w gilydd.

Er y bydd yn helpu i gwrdd ag anghenion tenantiaid Grŵp Cynefin, ni fydd ApCynefin yn orfodol nac yn cymryd lle unrhyw wasanaethau presennol.

Meddai Ceri Davies, rheolwr prosiect gyda Grŵp Cynefin: “Mae ApCynefin yn rhan bwysig o’n strategaeth trawsnewid digidol ac yn enghraifft o’n hawydd i gynnig gwasanaethau rhagorol i’n tenantiaid. Trwy ddefnyddio’r ap allant gael gwybodaeth am eu cyfrif, rheoli eu materion ariannol a rhoi gwybod am bethau y dymunant ddwyn i’n sylw 24 awr y dydd.

“Ac mae’n bwysig cofio mai cymorth ychwanegol yw’r ap – bydd ein tenantiaid yn dal i fedru ein ffonio os dymunant.

“Byddwn yn parhau i fod ar ben arall y ffôn os yw tenantiaid eisiau gair, yn arbennig os ydynt angen trafod pethau cymhleth, neu os nad ydynt yn defnyddio ffôn clyfar.”

Am ragor o wybodaeth, neu i gysylltu trwy borth y we, ewch yma


Yn ôl i'r rhestr