Grŵp Cynefin yn penodi rheolwr cynllun ar gyfer Awel y Dyffryn yn Ninbych Friday 2 July 2021

Wrth i waith adeiladu Awel y Dyffryn, cynllun tai gofal ychwanegol diweddaraf Grŵp Cynefin yn Ninbych dynnu tua’r terfyn, penodwyd merch o’r Bala yn rheolwr i’r cynllun cyffrous hwn ar gyfer pobol hŷn. Mae Manon Jones, sydd bellach yn byw yn Ninbych, wedi dechrau yn ei swydd newydd ac yn falch o weld bod pobol yn prysur gofrestru am fflatiau yn yr adeilad pwrpasol hwn fydd yn agor yn yr hydref. Mae’r cynllun yn ganlyniad cyd-weithio rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych ac wedi ei adeiladu ar hen safle ysgol Lôn Ganol ynghanol tref Dinbych.


Grŵp Cynefin yn penodi rheolwr cynllun ar gyfer Awel y Dyffryn yn Ninbych

Mae’r cynllun yn addo naws ac adnoddau heb eu hail i’r trigolion. Yn wahanol i gartrefi gofal, mae tai gofal ychwanegol yn cynnig fflatiau i un, i gwpl neu i ddau berson i greu cartre’ iddyn nhw eu hunain gyda’u dewis nhw o ddodrefn ac addurniadau, eu drws ffrynt eu hunain ac annibyniaeth llwyr.

Ar ddechrau ei gyrfa, bu Manon yn gweithio yng nghynllun tai gofal ychwanegol arall Grŵp Cynefin, sef Awel y Coleg yn Y Bala, ac mae’n edrych ymlaen i fynd ati i greu cymuned gynnes a chefnogol debyg yn Awel y Dyffryn.

“Bydd Awel y Dyffryn yn cynnig lle, lle mae cartref, cefnogaeth a gofal yn digwydd hefo’i gilydd,” meddai Manon. “Mae’n cynnig cartref i bobol fynd a dod fel maen nhw eisiau, rhyddid i ffrindiau a theulu ymweld fel y mynnon a rhwydd hynt i fynychu cymdeithasau a digwyddiadau a pharhau hefo’u bywydau fel o’r blaen. Ac os oes unrhyw alw am ofal wedi iddyn nhw symud yma, mae’r gofal ar gael a hwythau yn eu cartrefi eu hunain.

“Dw i’n edrych ymlaen i weld cymuned yn cael ei chreu, a phobol sydd mewn sefyllfaoedd tebyg yn dod at ei gilydd a chefnogi ei gilydd.”

Meddai Noela Jones, Pennaeth Cymdogaethau Grŵp Cynefin: “Mi fydd Manon yn gaffaeliad mawr i Awel y Dyffryn. Mae ganddi’r profiad a chymeriad i sicrhau y bydd pob un o’r trigolion fydd yn symud i fyw yma yn cael pob chware teg.

“Mi fydd Manon yn allweddol i greu cymuned glos a chynnes, cefnogi’r trigolion i’w galluogi i fyw mor annibynnol ag sy’n bosib a chydweithio’n agos iawn gyda’r darparwyr gofal, gan roi tawelwch meddwl llwyr i deuluoedd a ffrindiau bod aelodau hŷn eu teulu yn rhan o deulu mawr Awel y Dyffryn.”

Datblygwyd Awel y Dyffryn ar y cyd gyda Chyngor Sir Ddinbych a hwn yw cynllun tai gofal ychwanegol mwyaf Grŵp Cynefin, yn cynnig 66 fflat fodern a chyfforddus. Er yn gynllun sylweddol, mae wedi ei gynllunio o gylch gardd gymunedol gan greu naws o gymuned ac agosatrwydd. Bydd cinio dyddiol gyda’i gilydd yn y bwyty ac ystafelloedd cymunedol yn gofalu bod y tenantiaid yn dod i adnabod ei gilydd yn dda, gan ffurfio cyfeillgarwch a chefnogaeth.

Cyn hir bydd hysbysebion am swyddi eraill o fewn y cynllun yn cael eu rhannu, gyda swyddi ar gael yn y gegin, swydd gofalydd adeilad a staff cefnogi.

Mae Manon Jones yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd a diddordeb mewn dod i Awel y Dyffryn i fyw, ar y dechrau pan fydd yn agor neu yn y dyfodol.

“Y peth mwyaf pwysig os ydych chi’n meddwl y cewch fudd o fyw yn rhywle fel Awel y Dyffryn , ydi i roi cais i mewn,” meddai. “Mi allwn ni drafod os oes angen unrhyw ofal, helpu hefo trefnu gwasanaethau a hefyd helpu i weld os oes budd-daliadau ar gael os oes rhywun yn pryderu os ydyn nhw’n gallu fforddio byw yno ai peidio.

“Plîs cysylltwch, dw i’n edrych ymlaen yn ofnadwy i Awel y Dyffryn agor ac i mi ddechrau cyfarfod â’r trigolion fydd yn ffrindiau o fewn dim o symud yma i fyw.”

Am fwy o wybodaeth am y fflatiau sydd ar gael, cysylltwch a Manon Jones ar Manon.Jones@grwpcynefin.org neu ar 0300 111 2122.

Mae mwy o wybodaeth a ffurflenni cais ar y wefan www.grwpcynefin.org


Yn ôl i'r rhestr