Grŵp Cynefin yn penodi arweinwyr strategol profiadol fel cyfarwyddwyr anweithredol Monday 1 October 2018

Mae Grŵp Cynefin, cymdeithas tai blaenllaw yng nogledd a chanolbarth Cymru, sy'n rheoli oddeutu 4,800 o gartrefi, wedi penodi dau gyfarwyddwr anweithredol i gefnogi twf a datblygiad y gymdeithas wrth ddarparu tai cymdeithasol a chynlluniau cymunedol.


Grŵp Cynefin yn penodi arweinwyr strategol profiadol fel cyfarwyddwyr anweithredol

Mae Clifton Robinson a Sharon Warnes yn ymuno â bwrdd rheoli Grŵp Cynefin, sy’n gyfrifol am gyfeiriad a llywodraethu strategol y sefydliad, ar ôl gyrfaoedd nodedig mewn tai a llywodraeth leol.

Yn gyn-gyfarwyddwr nifer o gymdeithasau tai, mae Clifton yn dod â mwy na 30 mlynedd o brofiad i’r bwrdd rheoli.

Bwrodd ei brentisiaeth ym maes tai mewn cymdeithas dai yn Llundain, cyn symud i ogledd Cymru yn 1988 gan arwain at swyddi cyfarwyddwyr gyda sefydliadau tai yn y rhanbarth.

Mae hefyd wedi cadeirio bwrdd Gwasanaeth Prawf Gogledd Cymru, a bu’n brif weithredwr y Rhwydwaith Amrywiaeth Tai, sefydliad cydraddoldeb a hyfforddiant i gymdeithasau tai yn Lloegr.

Mae Sharon Warnes yn ymuno â‘r bwrdd yn dilyn gyrfa mewn llywodraeth leol, lle bu’n gweithio’n agos gyda chymdeithasau tai yng ngogledd Cymru yn ystod ei chyfnod fel cyfarwyddwraig strategol cynorthwyol i Gyngor Gwynedd.

Wedi ei swydd mewn llywodraeth leol, ymunodd â bwrdd Ymgynghorol Ombwdsman Cyhoeddus, lle bu’n helpu i warchod hawliau defnyddwyr yng Nghymru.

Mae’r pennaeth tai profiadol yn dod â ffocws ar y genhedlaeth nesaf o denantiaid a pherchnogion tai i Grŵp Cynefin.

Yn ôl Sharon Warnes: “Mae enw da Grŵp Cynefin i’w glywed ar goedd, a dwi’n gobeithio y gall fy mhrofiad a’m gwybodaeth, yn enwedig wrth reoli perfformiad a llywodraethu, gefnogi’r gymdeithas gyda’i amcanion strategol.

“Dwi hefyd yn awyddus i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael dweud eu dweud yn y ffordd y mae’r sefydliad yn cael ei redeg, gan mai nhw yw’r dyfodol.

“Mae ymuno â bwrdd rheoli Grŵp Cynefin yn cynnig cyfleoedd gwych i’r gymdeithas fynd y filltir ychwanegol dros ei denantiaid. Dwi’n awyddus i sicrhau pwysigrwydd diwylliant iaith, a gwneuthuriad cymunedol ardaloedd yn ein gwaith fel cymdeithas.”

Yn ôl Clifton Robinson: “Mae gen i edmygedd mawr o’r gymdeithas, a dwi’n falch o fod yn rhan o’r daith wrth iddi barhau i dyfu.

“Mae Grŵp Cynefin yn lysgennad dylanwadol dros y Gymraeg, ac mae’n gweithredu ei arwyddair ‘mwy na thai’ trwy redeg nifer o brosiectau cymunedol sy’n cyfoethogi bywydau’r bobl y mae’n gweithio â nhw.

“Dwi eisoes wedi cyfarfod â thenantiaid a staff mewn digwyddiad cymunedol, a dwi’n edrych ymlaen at eu cefnogi trwy ddefnyddio fy ngwybodaeth am reolaeth ar lefel bwrdd ym maes tai.”

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Dwi’n falch o groesawu Clifton a Sharon atom oherwydd bydd eu profiad a’u cefndiroedd amrywiol yn ychwanegu at ystod eang o sgiliau a galluoedd ein bwrdd.

“Mae Grŵp Cynefin ar fin lansio ei strategaeth dwf newydd, a dwi’n sicyr y bydd eu cyfoeth o brofiad yn amhrisiadwy wrth i ni symud i’r cam nesaf yn ein gwaith.

“Hoffwn ddiolch hefyd i Paul Quirk, a ymddiswyddodd o’i rôl yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol, am ei gefnogaeth a’i gyfraniad gweithredol dros y blynyddoedd.”

Mwy o wybodaeth am y Bwrdd Rheoli yma


Yn ôl i'r rhestr