Gwaith yn codi stêm wrth droi hen safle rheilffordd yn dai fforddiadwy ym Methesda Monday 23 August 2021

Bydd tref yng Ngwynedd yn gweld safle hen orsaf reilffordd yn cael ei drawsnewid yn dai fforddiadwy wrth i'r gwaith ddechrau ar ddatblygiad tai newydd.


Gwaith yn codi stêm wrth droi hen safle rheilffordd yn dai fforddiadwy ym Methesda

Mae’r gymdeithas dai, Grŵp Cynefin, wedi dechrau adeiladu ar brosiect gwerth £2.5m i adeiladu cyfanswm o 17 cartref newydd ym Methesda.

Bydd y datblygiad, a fydd yn cael ei adeiladu gan Gareth Morris Construction o Langollen, yn cynnwys wyth tŷ dwy ystafell wely, pum byngalo dwy ystafell wely, tri thŷ tair ystafell wely ac un tŷ pedair ystafell wely.

Bydd y tai yn cael eu hadeiladu ar safle hen orsaf reilffordd Bethesda, a gaeodd ym 1963, yn ogystal a hen adeiladau Clwb Pêl Droed Bethesda Athletic FC a Chlwb Rygbi Bethesda, sydd bellach wedi symud i leoliadau newydd.

Bydd y cartrefi yn cael eu gosod fel tai cymdeithasol, gyda’r datblygiad yn bartneriaeth rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Gwynedd a’r prosiect yn cael ei ariannu’n rhannol trwy grant tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Yn ôl rheolwr datblygu Grŵp Cynefin, y gymdeithas sy’n rheoli ac yn berchen ar 4,800 o eiddo ar draws siroedd gogledd Cymru a gogledd Powys, Gwyndaf Williams: “Mae darparu cartrefi hygyrch a fforddiadwy, yn enwedig mewn cymunedau gwledig, yn greiddiol i ni, ac rydym yn gyffrous o weld dechrau’r gwaith adeiladu ar y prosiect hwn.

“Mae gwir angen tai ar gyfer teuluoedd a chyplau o amgylch Bethesda, felly rydym yn falch o allu cynorthwyo’r rhai sy’n gobeithio parhau i fyw yn yr ardal ond sydd wedi cael trafferth dod o hyd i dai addas a fforddiadwy yn y gorffennol.”

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ar y safle orffen erbyn Mawrth 2022, gyda’r cartrefi yn cael eu hadeiladu i fodloni safonau technegol tai Llywodraeth Cymru, sy’n sicrhau bod yr holl eiddo yn y cynllun yn cwrdd â dulliau modern o adeiladu a chynaliadwyedd.

Ychwanegodd Gwyndaf: “Mae’n braf gallu datblygu’r eiddo newydd ar un o’r safleoedd cyfarfod pwysicaf yn y dref ar un cyfnod ac rydym yn bwriadu anrhydeddu cymaint o dreftadaeth yr hen orsaf ag sy’n bosib.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd trigolion y cartrefi newydd yn gwreiddio fel rhan o’u cymuned leol diolch i’r lleoliad canolog sy’n agos at drafnidiaeth gyhoeddus reolaidd, caeau hamdden a llwybr beicio’r Lôn Las.”

Yn ôl Prif Weithredwr Grŵp Cynefin, Shân Lloyd Williams: “Mae’r datblygiad ym Methesda yn ffordd wych o arddangos sut rydym yn gweithio ochr yn ochr â’r gymuned leol ac awdurdodau lleol i leihau’r pwysau ar y farchnad tai fforddiadwy yng Ngwynedd.

“Mae Grŵp Cynefin wedi ymrwymo i ddarparu tai fforddiadwy o ansawdd uchel ac mae’r prosiect hwn yn gam i’r cyfeiriad hwnnw yng nghymuned Bethesda.

“Mae cynlluniau fel hyn yn hanfodol i sicrhau llewyrch cymunedau a gall cyplau iau, teuluoedd, ac unigolion hŷn ddod o hyd i gartrefi yn yr ardaloedd lle maen nhw’n gyffyrddus ac yn gyfarwydd â nhw, gan osgoi cael eu prisio allan o’r ardal yn gyfan gwbl.

“Rydyn ni mor falch o allu dechrau gweithio ar y datblygiad hwn gan ei fod yn nodi carreg filltir bwysig ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu tenantiaid newydd i’w cartrefi newydd cyn gynted ag y bydd y gwaith wedi ei gwblhau.”

I ddarganfod mwy am gynlluniau tai Grŵp Cynefin, ewch i www.grwpcynefin.org

DIWEDD

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr