Trigolion cynlluniau tai gofal ychwanegol yn addasu i reoliadau COVID-19 Thursday 7 May 2020

“Mae’r staff yn anhygoel yma, wastad a gwên ar eu hwynebau, does dim byd yn ormod o drafferth iddynt ac maen nhw’n cysylltu â’n teuluoedd drwy fideo ar y sgrin i ni gael eu gweld nhw! Yn tydi’r dechnoleg ma’n grêt!”


Trigolion cynlluniau tai gofal ychwanegol yn addasu i reoliadau COVID-19

Dyna eiriau un o drigolion cynllun gofal ychwanegol Grŵp Cynefin yn y Bala, Mrs Llywela Lloyd Pritchard sy’n 76 oed. Mae Llywela Pritchard yn wraig sy’n gweld y gorau ym mhopeth, yn llawn asbri a hwyl.

“Does dim pwrpas cwyno nag oes, rydym yn ffodus o fod yn byw mewn lle braf, efo staff gofalgar yn gweithio droson ni, ac yn gofalu’n annwyl iawn amdanom ni,” eglura Mrs Pritchard sy’n wreiddiol o fferm ger Y Bala, ac yn weddw, ers rhai blynyddoedd.

Cartref i drigolion hŷn yr ardal sydd am fyw yn annibynnol mewn 30 o fflatiau cyfforddus yw Awel y Coleg yn nhre’r Bala. Mae’r holl denantiaid yn derbyn cefnogaeth ac os oes angen arnynt yn gallu derbyn pecyn gofal penodol.

Mae gan Grŵp Cynefin bedwar cynllun tai gofal ychwanegol yng ngogledd Cymru, gdyag un ychwanegol yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd yn Ninbych. Maen nhw’n cynnwys Penucheldre, Caergybi, Ynys Môn; Hafod y Gest, Porthmadog, Gwynedd, Llys Awelon, Rhuthun, Sir Ddinbych ac Awel y Coleg, mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd.

Mae newidiadau i’r gweithdrefnau wedi digwydd ym mhob cynllun gofal tai ychwanegol Grŵp Cynefin o ganlyniad i Covid-19. Y bwriad yw sicrhau bod popeth o fewn gallu’r staff yn cael ei wneud i warchod y trigolion. Mae’r mannau cymdeithasol, y lolfa, yr ystafell hobïau a’r bwyty lle’r oedd pob math o weithgareddau yn digwydd yn wythnosol, wedi gorfod cau eu drysau.

Ynysu tenantiaid yn eu fflatiau eu hunain yw’r nod erbyn hyn, a’u hannog i ymarfer corff unwaith y dydd. Mae pwyslais ar sicrhau ymbellhau cymdeithasol, glendid a golchi dwylo yn gyson hefyd yn cael ei annog yr un mor gryf mewn lleoliad cynllun gofal ychwanegol.

“Ar un wedd, rydyn ni’n ffodus bod gan bawb ddrws ffrynt ei hun,” eglura Siân Ellis, Uwch Swyddog Pobl Hŷn Grŵp Cynefin

“Mae’r staff a’r tenantiaid wedi gwneud gwaith gwych wrth addasu i’r ffyrdd newydd o fyw a gweithio yma yn Awel y Coleg. Mae pob fflat â bwrdd bach y tu allan i’r drws, fel bod modd gosod prydau bwyd ar y byrddau a’i gwneud hi’n haws i’r staff adael siopau a llythyrau i’r tenantiaid eu codi.”

Un peth sydd wedi ysgogi newid mawr i fywyd Llywela yw’r ffaith nad yw hi’n gweld ei theulu yn ddyddiol. Roedd ei merch neu ei hwyrion yn galw draw i’w gweld yn ddyddiol, unai am sgwrs cyn mynd i’r ysgol, gyda neges o’r siop neu biciad heibio am baned.

Ond oherwydd y bygythiad o Covid-19 o fewn ein cymunedau, mae polisi llym bellach ar waith yn Awel y Coleg, sy’n golygu nad yw perthnasau na chyfeillion yn cael ymweld.

“Dwi wedi bod yn hoff o ysgrifennu llythyrau erioed,” eglura Mrs Pritchard. “Felly dwi wedi ail gydio ynddi ers i’r cyfyngiadau ma gael ei gosod arnon ni. Dwi’n nain i dri o blant, Enion, Lliwen a Gwenith, ac mae’r tri yn derbyn llythyr gen i ddwywaith yr wythnos.

“Ges i sgwrs â’r ŵyr hynaf dros y ffôn a’i holi ‘sut mae dy fraich di dŵed? Ydi hi wedi gwella?’ ‘Be de chi’n feddwl nain?’ medda fo ‘does dim byd yn bod ar fy mraich i!’ ‘Wel meddwl nes i, mae’n rhaid dy fod wedi brifo, achos pam gebyst mai dim ond llythyrau nôl gan dy chwiorydd, dwi’n eu derbyn!’ Wel mi fuo ni’n dau’n chwerthin yn uchel dros y ffôn!”

Yn ôl Anna Llwyd sy’n wreiddiol o Rhyduchaf ger Y Bala, merch Mrs Pritchard: “Mae wedi bod yn gyfnod digon rhyfedd i ni gyd. Mi rydyn ni’n deulu agos iawn, felly mi fuo hi’n dipyn o glec sylweddoli na fyddan ni’n gallu galw heibio i weld mam, fel roedden ni wedi arfer ei wneud.

“Mae staff Awel y Coleg yn wych. Rydyn ni, fel teulu, yn gwbl gyfforddus o adael mam yn eu gofal nhw. Maen nhw’n garedig iawn a does dim byd yn ormod o drafferth iddyn nhw, maen nhw’n feddylgar iawn o’r holl denantiaid sy’n byw yno.”

Bydd cynnwrf go anarferol yn Awel y Coleg nos Wener, 8 o Fai, oherwydd bod rhaglen arbennig a recordiwyd cyn i gyfyngiadau Covid-19 ddod i rym, yn cael ei ddarlledu ar S4C.

“Mae na gryn edrych ymlaen,” eglura Llywela Pritchard. “Mi fuodd Rhys Meirion draw ma a Branwen Williams, Llanuwchllyn yn arwain côr pontio’r cenedlaethau. Mae na rai ohono ni’n canu efo bobl ifanc yr ardal, yn berthnasau a ffrindiau ac wedi ymarfer dipyn, rydyn ni’n canu cân arbennig i gyfres deledu Corau Rhys Meirion.

“Mi fuo Rhys yn fy ngwthio fi yn fy nghadair olwyn ar hyd coridorau Awel y Coleg nôl ym mis Chwefror, a finne’n dangos iddo lle roedd bob man, y siop, y ffreutur, y lle trin gwallt.

“Cuddio tu ôl i glustog fyddai wrth wylio nos Wener dwi siŵr, ond mi gawson ni goblyn o hwyl yn ffilmio!”

I glywed mwy am gynlluniau tai gofal ychwanegol Grŵp Cynefin cliciwch yma neu ffoniwch 0300 111 2122.


Yn ôl i'r rhestr