Newidiadau Rhent Friday 1 October 2021

Ydych chi'n cael help gan Gredyd Cynhwysol tuag at eich rhent? Yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diweddaru'ch Cyfnodolyn Credyd Cyffredinol!


Ysgrifennodd Grwp Cynefin atoch y mis diwethaf, yn dweud wrthych y bydd eich rhent wythnosol yn newid ar 4 Hydref 2021. Er mwyn osgoi colli allan ar unrhyw arian y mae gennych hawl iddo, mae’n bwysig adrodd am y newid rhent hwn ar unwaith ar eich cyfrif Credyd Cynhwysol - pan wnewch hynny bydd hyn yn cynyddu eich costau tai ar sail y swm rhent newydd hwn.

Dim ond cwpl o funudau y mae’n eu cymryd.

Gallwch chi ddiweddaru’ch cyfnodolyn gyda’r rhent newydd trwy glicio ar eich rhestr I’w Gwneud. Cliciwch ar Adrodd Newid, yna Tai. Yna byddwch chi’n gallu nodi’r rhent newydd ac, os yw’n berthnasol, symiau tâl gwasanaeth. Gweler ein canllaw cam wrth gam ar ddiwedd y dudalen.

Peidiwch ag oedi, gwnewch hynny ar y 4ydd o Hydref.

Yn anffodus, er y gallech fod yn awyddus i ddiweddaru’ch cyfnodolyn gyda’r tâl rhent newydd, mae’r ffordd y mae Credyd Cynhwysol yn gweithio yn golygu y byddwch angen aros nes bydd y tâl rhent newydd yn cael ei gymhwyso - sydd ar 4 Hydref 2021.

Yma i chi

Cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth Credyd Cynhwysol am y newid yn eich rhent, er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr arian cywir y mae gennych hawl iddo. Os ydych chi’n dal yn ansicr ynghylch yr hyn sydd angen i chi ei wneud ynglŷn â diweddaru’ch Cyfrif Credyd Cynhwysol, mae ein Swyddogion Casglu Incwm a Lles yma i helpu. Ffoniwch 0300 111 2122 neu defnyddiwch yr adnodd sgwrsio‘n fyw ar ein gwefan i ofyn am help. Sicrhewch fod eich cyfeiriad e-bost yn barod fel y gallwn sicrhau bod ein cofnodion yn gyfredol.

Adrodd am Newid

Dyma’r camau syml y mae’n rhaid i chi eu cymryd i riportio’r newid rhent.

Cofiwch, bydd angen:

- Mynediad i’r rhyngrwyd

- Anfonwyd eich llythyr adolygu rhent a thâl gwasanaeth ym mis Medi 2021.

1. Mewngofnodwch i’ch nodolyn Credyd Cynhwysol ar-lein

2. Rhowch y swm cywir o rent rydych chi’n ei dalu (o 04 Hydref 2021 ymlaen), dangosir hyn ar yr hysbysiad adolygu Rhent / Tâl Gwasanaeth a gawsoch yn ddiweddar.

3. Nodwch pa mor aml rydych chi’n talu rhent yn wythnosol.

4. Rhowch y swm cywir o’r Tâl Gwasanaeth rydych chi’n ei dalu (o 04 Hydref 2021 ymlaen), dangosir hyn ar yr hysbysiad adolygu Rhent / Tâl Gwasanaeth a gawsoch yn ddiweddar.

5. Nodwch pa mor aml rydych chi’n talu Tâl Gwasanaeth yn wythnosol - hyd yn oed os yw’n sero.

6. Nid oes gan Grŵp Cynefin unrhyw wythnosau di-rent

newidiadaurentcym

Yn ôl i'r rhestr