Byngalo newydd sbon arbenigol yn gwneud bywyd yn fwy cyfforddus i denant anabl Thursday 18 October 2018

Bydd byngalo newydd sbon a adeiladwyd yn Sir y Fflint yn gwneud bywyd yn llawer mwy cyfforddus i denant anabl a'i gofalwyr, diolch i Grŵp Cynefin.


Byngalo newydd sbon arbenigol yn gwneud bywyd yn fwy cyfforddus i denant anabl

Mae’r byngalo ym Mhenyffordd wedi ei gynllunio’n benodol i gyfarch anghenion y tenant, sydd ag anawsterau dwys a chymhleth ac sy’n derbyn gofal 24 awr gan ei theulu sy’n gofalu amdani.

Gan weithio gyda Datrysiadau Arbenigol Tai Cyngor Sir y Fflint, datblygwyd y byngalo ym Maes y Wennol, Penyffordd, Sir y Fflint gan gwmni o ogledd Cymru, W D Stant. Roedd yn rhan o ddatblygiad tair rhan, y cyntaf oedd Cwrt y Glowyr a orffennwyd yn 2014; yr ail ran oedd y byngalo arbennig yma ac mae trafodaethau’n parhau ynglŷn â’r drydedd rhan.

Yn ôl Shân Lloyd Williams, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “O’r cychwyn, gan weithio gyda’n cydweithwyr yng Nghyngor Sir y Fflint, cafodd achos y teulu yma flaenoriaeth. Gan weithio’n agos gyda’r teulu a’r tîm cymorth iechyd a gofal sy’n cefnogi’r tenant, dyma ddod i adnabod, dylunio, cynllunio ac adeiladu eiddo a oedd yn bodloni eu hanghenion presennol a’u hanghenion i’r dyfodol.

“Yn y prosiect hwn, roedd yn bwysig bod cartref pwrpasol yn cael ei adeiladu er mwyn sichrau bod y teulu cyfan yn cael gwell ansawdd bywyd. Roedd Grŵp Cynefin yn falch o drosglwyddo allweddi’r byngalo i’r teulu, gan ein bod ni’n ymwybodol o’r gwahaniaeth y byddai’r eiddo yn ei wneud i fywydau’r unigolion dan sylw.”

Yn ôl Marion Mullins sydd, gyda’i gŵr, yn gofalu am ei chwaer, Christine: “Mae symud i’r byngalo newydd wedi bod yn chwa o awyr iach i Christine ac i ninnau. Mae gan Christine anableddau meddyliol a chorfforol. Yn ein hen gartref, doedd gennym ni ddim cawod addas i’m chwaer, felly roedd rhaid bodloni ar faddonau gwely. Yr unig gyfle am gawod oedd yn y cartref gofal, yn ystod ei gofal seibiant.”

Yn y byngalo ym Maes y Wennol, mae ystafell wlyb wedi ei chynllunio’n arbennig gyda bath ar droli sy’n cynnig cysur ac urddas wrth sicrhau glendid personol. Yn ychwanegol, dyluniwyd teclyn codi arbenigol ar drac yn ystafell wely’r tenant sy’n rhedeg i’r en-suite, gan wneud symud Christine yn llawer haws ac yn fwy diogel i’r teulu. Mae teclyn codi symudol tebyg hefyd wedi ei osod yn nenfwd lolfa’r byngalo. “Mae Christine wrth ei bodd yn cael ei symud ar y teclyn, ac mae wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i ni. Yn y gorffennol roedd ein mab, wrth ymweld, yn arfer cario Christine ar ei gefn o un ystafell i’r llall. Mae’r offer yma wedi gwneud gofalu dros Christine gymaint yn haws i ni.”

“Mae symud yma wedi newid ansawdd bywyd Christine ac mae’r gofod, yr offer arbenigol a’r dyluniad wedi fy helpu fi a’m gŵr, yn ein gofal o Christine. Dydyn ni ddim yn mynd dim iau, ond tra gallwn ni, rydym am barhau i ofalu am fy chwaer. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi ein helpu.”

Crëwyd coridorau llydan yn yr eiddo newydd, gyda lleoliadau troi mawr hirgrwn sy’n cynnig digon o le i gadair olwyn y tenant wrth i’r gofalwyr ei symud. Yn ogystal, mae gan bob mynedfa yn yr eiddo fynediad ar un lefel sydd wedi bod yn hanfodol er mwyn hwyluso mynediad i mewn ac allan o’r byngalo.

Yn ôl y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod Cabinet Tai Cyngor Sir y Fflint: “Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithio’n agos gyda’n holl bartneriaid cymdeithasau tai i gwrdd ag anghenion tai drwy ein grŵp Datrysiadau Arbenigol Tai. Fel Aelod Cabinet Tai, dwi’n gwybod pa mor bwysig yw cael eich cartref eich hun i sicrhau iechyd a lles dda. Dwi wrth fy modd bod Grŵp Cynefin wedi adeiladu’r eiddo yma’n arbennig ar gyfer anghenion Christine, ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i gydweithio a chefnogi Grŵp Cynefin ar ddatblygiadau eraill i’r dyfodol.”


Yn ôl i'r rhestr