Strategaeth dwf uchelgeisiol Grŵp Cynefin i greu 400 o gartrefi newydd Wednesday 31 October 2018

Mae Grŵp Cynefin, yr unig gymdeithas dai sy’n gweithredu ym mhob rhan o Ogledd Cymru wedi cyhoeddi strategaeth dwf newydd uchelgeisiol a fydd yn creu 400 o gartrefi newydd erbyn 2021.


Strategaeth dwf uchelgeisiol Grŵp Cynefin i greu 400 o gartrefi newydd

Wrth i’r hinsawdd ariannol anodd barhau ar gyfer tai cymdeithasol, arloesi fydd yr allwedd i lwyddiant y strategaeth newydd, medd Grŵp Cynefin.

Fel rhan o Strategaeth Dwf 2018-21, bydd Grŵp Cynefin yn barod i fentro’n ofalus, yn manteisio ar gyfleoedd prosiect Wylfa Newydd ac yn gweithio mewn partneriaeth â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Yn ôl y prif weithredwr Shân Lloyd Williams wrth lansio’r strategaeth newydd, bydd syniadau newydd a ffyrdd gwahanol o weithio yn galluogi Grŵp Cynefin i gwrdd ag anghenion tai poblogaeth sy’n cynyddu a heneiddio yng Ngogledd Cymru.

Meddai: “Rhaid i ni fod yn uchelgeisiol oherwydd mae’r hinsawdd ariannol yn llawer anoddach erbyn hyn. Trwy weithredu’n greadigol, gyda meddwl agored, gallwn wella ein perfformiad a chynnig gwell gwerth am arian i’n tenantiaid a’n cwsmeriaid.

“Rydyn ni’n dechrau mewn lle cryf ac wedi llwyddo i ddenu’r holl gyllid angenrheidiol ar gyfer ein cynlluniau datblygu am y ddwy neu dair blynedd nesaf.

“Yn y dyfodol, byddwn yn gwneud mwy o ddefnydd o ddadansoddiadau marchnad, adborth gan denantiaid a chwsmeriaid, a gwybodaeth a gasglwyd oddi wrth awdurdodau lleol a byrddau iechyd.”

Dros gyfnod tair blynedd y strategaeth newydd bydd Grŵp Cynefin yn datblygu 360 o unedau tai cymdeithasol, ynghyd â 48 eiddo newydd i’w gosod ar rent canolraddol fel aelod o Bartneriaeth Tai Cymru.

Ffurfiwyd Grŵp Cynefin bum mlynedd yn ôl pan unwyd Cymdeithas Tai Clwyd a Chymdeithas Tai Eryri. Bydd y grŵp yn adeiladu ar ei gydweithrediad presennol â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol ac yn chwilio am gyfleoedd newydd fel y rhai a nodir yng nghynllun twf Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Yn ogystal ag eiddo cymdeithasol ac eiddo rhent canolraddol, dan y strategaeth newydd bydd Grŵp Cynefin yn cynyddu nifer y tai a ddarperir trwy gyd berchnogaeth, y cynllun Cymorth Prynu a gwerthiannau marchnad agored a disgownt.

Bydd hefyd yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar draws Gogledd Cymru i ddatblygu gweledigaethau lleol ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a thai gan gyfrannu’n weithredol at ddiwallu anghenion iechyd a lles trigolion yr ardal.

Yn fewnol, bydd Grŵp Cynefin yn buddsoddi mewn datblygu a hyfforddi ei staff, gyda’r nod o gyrraedd lefel bodlonrwydd staff o 95% erbyn Blwyddyn 3.

Ychwanegodd Shân Lloyd Williams: “Rydym eisoes wedi ennill parch awdurdodau lleol oherwydd ein gallu i weithredu mewn ffyrdd hyblyg gan ddatblygu atebion arloesol sydd fwyaf addas i ddatrys problemau a chwrdd ag anghenion sydd heb eu diwallu. Mae’n bwysig gweithredu fel hyn a, thrwy ein strategaeth dwf newydd, byddwn yn parhau i wneud hynny i’r dyfodol gyda’n hamrywiaeth o wasanaethau.”

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr