Prosiect Iechyd a Lles Dyffryn Nantlle

Prosiect Iechyd a Lles i drigolion Dyffryn Nantlle.


blaen

Prosiect gwerth £20miliwn a fydd yn cael ei ariannu gan sawl ffynhonnell. Bydd yn cynnwys gwasanaethau iechyd, deintyddfa, fferyllfa, gwasanaethau cymdeithasol, gofal i bobol hŷn, tai, byw’n annibynnol, meithrinfa a lleoliad ar gyfer y celfyddydau.

Mae’r gwaith yn bartneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Theatr Bara Caws a Grŵp Cynefin.

Y bwriad yw creu cynllun arloesol sy’n defnyddio holl adnoddau’r ardal – tu mewn a thu allan - i wella iechyd a lles pobol sy’n byw yn Nyffryn Nantlle ac ardaloedd cyfagos.

Un o brif amcanion y prosiect newydd yw dod â gwahanol oedrannau at ei gilydd mewn un adeilad i dderbyn gofal.

https://www.facebook.com/llesiantlleu/

https://twitter.com/llesiantlleu


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy