Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych


Website_picture

Pwy ydym ni?

Rydym yn helpu pobl hŷn i drwsio, addasu a cynnal a chadw eu cartrefi.

Byddwn yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod unrhyw addasiadau rydych angen a’r datrysiadau posib, yr amcan gost unrhyw waith ac edrych ar ffynonellau posib i’w ariannu.

Sut fedrwn ni helpu?

Trwy roi cyngor i bobl hŷn ynglŷn â:

 • Bod yn ddiogel yn eich cartref eich hun gyda Gwiriad Cartrefi Iach;
 • Dewisiadau tai / atebion er mwyn eich galluogi i aros yn annibynnol yn eich cartref eich hun;
 • Materion technegol megis gwaith atgyweirio / gwella neu addasu;
 • Uchafu eich incwm: Gall ein Gweithiwr Achos ddarparu asesiad budd-dal er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y budd-daliadau priodol;
 • Argymell contractwyr oddi ar ein rhestr gymeradwy;
 • Cymorth ymarferol i drefnu a gwaith monitro er mwyn sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud i safon foddhaol;
 • Cymorth with wneud ceisiadau am grantiau a budd-daliadau;
 • Gwneud cais am grantiau i wneud eich cartref yn gynhesach;
 • Gwiriad Diogelwch Tân a gynhelir mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ;
 • Cynllun ‘Gerddi Gwyrdd Gwasanaeth Gwella Cartrefi’- Gwasanaeth Crefftwr a Garddio (codi’r tâl am y gwasanaeth yma).

Dim Rhwymedigaeth

Mae Gofal a Thrwsio yma i’ch helpu chi drwy bob rhan o’r broses, gan gynnig cefnogaeth cyngor a chymorth. Ni fyddwch ar unrhyw adeg o dan unrhyw rwymedigaeth i fwrw ymlaen gydag unrhyw waith. Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gennych chi.

Statws Elusennol

Mae Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych yn elusen ac wedi cael ei gofnodi ar y Gofrestr Elusennau gyda’r Rhif Elusen Gofrestredig 1171303.

Mae amcanion yr elusen er budd y cyhoedd, lleddfu angen, salwch, anabledd ac iechyd gwael, yn enwedig, ond nid yn unig, ymhlith y rhai dros chwe deg oed ac sy’n byw yn ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych drwy:

 • gynnal a gwella tai a feddiennir gan bersonau o’r fath;
 • ddarparu cymorth i helpu i gartrefu pobl o’r fath a chyfleusterau ac amwynderau cysylltiedig, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu o reidrwydd, i ddyluniadau ac addasiadau arbennig, darparu eitemau, gwasanaethau a chyfleusterau a fyddai’n lleddfu anghenion pobl o’r fath;
 • gyflawni dibenion elusennol eraill fel y gwelir yn briodol o bryd i’w gilydd

Manylion Cyswllt

Gwefan: Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Ffôn: 0300 111 2120

E-bost: post@gofalathrwsio.com


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy