Tâl Gwasanaeth

Tâl gwasanaeth yw cost gwasanaethau neu fuddion a ddarperir yn benodol ar gyfer eich tŷ neu'ch fflat na ellir eu cynnwys yn y rhent. Er enghraifft, os ydych yn byw mewn fflat gyda gardd gymunedol y mae gennych ddefnydd ohoni, caiff eich cyfran chi o gost cynnal a chadw’r ardd ei chynnwys yn y tâl gwasanaeth fel yr holl breswylwyr eraill sy’n elwa ar y gwasanaethau a ddarperir.


Enghraifft arall fyddai gwaith glanhau a chynnal a chadw unrhyw fan cymunedol fel cyntedd mynediad, grisiau neu lifft. Byddai eich cyfran chi o’r gost hon yn cael ei chynnwys yn y tâl gwasanaeth.

Sut caiff y tâl gwasanaeth ei gyfrifo?

Rydym yn defnyddio proses tâl gwasanaeth ‘newidiol’ fel y’i diffinnir o dan Adran 18 o’r Ddeddf Landlord a Thenant 1985, sy’n golygu ein bod yn edrych ar gostau’r tair blynedd diwethaf, ac yn defnyddio’r costau cyfartalog i gyfrifo’r tâl
gwasanaeth ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Gweithredwyd y polisi ym mis Rhagfyr 2017, a gymerodd 3 blynedd i ddod i rym yn llawn. Ystyrir bod hyn yn arfer da, a gobeithiwn y bydd yn rhoi’r amcangyfrif agosaf i chi o’r costau gwirioneddol.

Mae swm o £0.00 ar eich datganiad yn nodi naill ai nad yw gwasanaeth penodol yn cael ei ddarparu ar gyfer eich eiddo, neu nad oes unrhyw gostau’n gysylltiedig.

Disgrifiad Eglurhad
Yswiriannau Gellir trafod yswiriant cynnwys ar gyfer mannau cymunedol gyda Grŵp Cynefin
Costau Prydles / Rhent Tir Weithiau mae gennym brydles ar eiddo ac mae’r landlord yn codi rhent blynyddol
Ffi Rheoli Rheoli a gweinyddu gweithgareddau tâl gwasanaeth, sy’n cynnwys, er enghraifft, paratoi costau, taliadau ar y cyd, a mynychu cyfarfodydd. Nid yw’r ffi hon yn berthnasol i unrhyw elfennau o ddibrisiant. Mae’r ffi reoli ar hyn o bryd yn 13% (Polisi Tâl Gwasanaeth).
Glanhau’r Bin Glanhau’r biniau cymunedol.
Gwastraff Swmpus Darparu, cynnal a chadw, dadlygru a thrwsio neu heirio sgip i gael gwared â gwastraff swmpus.
Glanhau Dodrefn Glanhau unrhyw ddodrefn a dodrefn a ddarperir mewn mannau cymunol
Trydan Darparu golau a / neu bŵer i fannau dan do o ddefnydd cyffredin y tu allan i’r cartref (cynteddau, coridorau, grisiau ac ystafelloedd cymunedol) yn cynnwys goleuadau argyfwng, pŵer i gyfleusterau golchi dillad, lifftiau a chyfleusterau tebyg eraill
Glanhau Ffenestri Allanol Glanhau ffenestri cymunedol (y tu mewn a thu allan) yn cynnwys deunyddiau, offer, staffio a chontractwyr. Glanhau ffenestri allanol y tenantiaid nad ydynt yn byw ar y llawr gwaelod
Nwy Ar gyfer darparu gwres mewn unrhyw fannau cymunedol.
Glanhau Mewnol Gwaith glanhau a gofalu am fannau cymunedol yn cynnwys deunyddiau, offer, staffio a chontractwyr.
Tirlunio Gwaith cynnal a chadw’r dirwedd a’r mannau cymunedol o amgylch blociau neu erddi cymunedol yn cynnwys torri gwair a choed, gwelyau blodau, chwynnu, a chynnal a chadw gwrychoedd a llwyni. Gall gynnwys codi ysbwriel neu lanhau llwybrau. Prynu offer yn lle hen rai sy’n berchen i’r gymdeithas dai. Glanhau / brwsio mannau cymunedol allanol.
Cynnal a Chadw Lifft Teithwyr / Nwyddau Cynnal a chadw, glanhau, trwsio, yswiriant a gwaith trwsio sylweddol neu osod lift newydd, gan gynnwys lifftiau grisiau mewn mannau cymunedol.
Rhent Llinell Ffôn Ar gyfer cysylltu â chyfleusterau fel Teledu Cylch Cyfyng (TCC), system mynediad drws.
Ffi Trwydded Deledu Y ffi ar gyfer unrhyw gyfleusterau teledu cymunedol
Rhentu Relay Teledu / SKY Darparu offer (fel erialau neu fastiau) i gael mynediad i deledu a radio am ddim, gan gynnwys gwasanaethu a thrwsio. Ar gyfer offer cymunedol hefyd
Dŵr Cyfraddau dŵr mewn ardaloedd cymunedol. Os yw’r cytundeb tenantiaeth yn nodi bod y landlord yn talu’r costau dŵr cymunedol ac y gellir eu had-dalu drwy’r tâl gwasanaeth. Ar gyfer cyfleusterau storio dŵr canolog, byddwn yn profi’r dŵr yn gyfnodol ar gyfer legionella
Cynnal a Chadw Offer y Golchdy Cynnal a chadw a thrwsio offer golchi cymunedol (fel peiriannau golchi, peiriannau sychu) yn cynnwys cyfraddau dŵr ar gyfer yr offer hwn.
Dodrefn a Charpedi Cynnal a chadw, glanhau a thrwsio dodrefn a charpedi mewn ystafelloedd a mannau cymunedol. Mae hyn hefyd yn cynnwys offer gwneud te fel tegellau.
Offer Cegin / Arlwyo Ar gyfer cyfleusterau tai gofal ychwanegol – darperir pryd o fwyd fel rhan o’r cytundeb tenantiaeth. Mae angen cynnal a chadw’r offer.
TCC / Larwm Lladron Monitro gweithgareddau o fewn y cynllun/stad, i fonitro diogelwch neu unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y stâd.
Dodrefn Cymunedol Cynnal a chadw, gwasanaethu ac adnewyddu dodrefn a llenni / cysgodlenni.
Nwyddau Gwyn Cymunedol Cynnal a chadw, gwasanaethu ac adnewyddu nwyddau fel oergelloedd
System Mynediad Drws / Intercom Gwasanaethu, trwsio ac ailosod system neu offer mynediad drws, gan gynnwys allweddi, cardiau allwedd, mecanwaith cloi bysellbad a ffôn mynediad drws
System Larwm Galwadau Brys Cynnal, gwasanaethu ac adnewyddu offer Telecare yn y cartref ac o fewn cyfleusterau cymunedol.
Diffodd Tân / Offer Datguddio / Goleuo Argyfwng Gwasanaethu, cynnal profion cyfnodol, trwsio ac ailosod offer diffodd tân a datguddio newydd gan gynnwys asesiadau risg tân rheolaidd ar gyfer ardaloedd cymunedol. Cynnal a chadw, gwasanaethu ac adnewyddu cyfleusterau diogelu’r adeilad rhag mellt
Dodrefn Swyddfa Cynnal a chadw ac adnewyddu dodrefn swyddfa mewn cyfleusterau gofal ychwanegol a thai cysgodol.
. Offer Arbenigol / Addasiadau Costau trwsio a chynnal a chadw addasiadau mewn anheddau fel lifftiau grisiau, teclynnau codi, a baddonau mecanyddol.
Generadur Argyfwng Cynnal a chadw, gwasanaethu ac adnewyddu generadur argyfwng ar gyfer cyfleusterau cymunedol.
Profion PAT Profi offer cludadwy ar gyfer nwyddau trydanol mewn mannau cymunol.
Hylendid Dŵr Profi am legionella gan gynnwys asesu risg, gwaith adferol a phrofion cyfnodol yn y dyfodol.
Cynnal a Chadw System Chwistrellu Cynnal a chadw, gwasanaethu ac adnewyddu cyfleusterau system chwistrellu dŵr yn y rhannau cymunedol o’r adeilad.
Gwasanaethau Band Eang / Rhyngrwyd Darparu a chynnal a chadw cysylltiad Wi-Fi mewn ardaloedd cymunedol
Addurno Mannau Cymunol Addurno waliau a nenfydau mewn mannau cymunedol.
Offer Arbenigol Cynnal a chadw, gwasanaethu a thrwsio offer arbenigol.
Arlwyo Cost ar gyfer pryd o fwyd amser cinio bob dydd. (Mewn cynlluniau Tai Gofal Ychwanegol yn unig). Nid yw’r costau hyn yn golygu eich bod yn gymwys i dderbyn Budd-dal Tai na Chredyd Cynhwysol.
Defnydd personol o wasanaethau cyfleustodau Trydan, Nwy a Dŵr Mae’r taliadau hyn yn ymwneud ag unrhyw ddefnydd o wasanaethau yn yr annedd a ddosrennir at ddefnydd personol ac o fewn eich cartref eich hun. Nid yw’r costau hyn yn golygu eich bod yn gymwys i dderbyn Budd-dal Tai na Chredyd Cynhwysol.
Costau Cymorth Rheolwr Cynllun Mae’r costau’n cynnwys cyflogau, hyfforddiant, ffonau, ar gyfer darparu gwasanaeth.
Dŵr Lle darperir un cyflenwad dŵr i gynllun/stad, codir tâl am ddosraniad neu fesurydd defnydd gwirioneddol ar gyfer defnydd personol.
Offer Cymunedol / Offer Golchi Dillad Mewn rhai cynlluniau, mae offer fel gwasanaethau golchi dillad yn cael eu rhentu i’w defnyddio ac mae’r gost rhent hwnnw yn gynwysiedig yn y tâl gwasanaeth.
Costau Gweinyddol / Ffonau Symudol Costau sy’n gysylltiedig â swyddfa megis biliau ffôn symudol a deunydd gweinyddol.

Os oes angen eglurhad pellach arnoch ynghylch unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â‘r Uwch Swyddog Tâl Gwasanaeth


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy