Bod yn aelod o’r undeb credyd

Wrth i’r dirwasgiad frathu’n galed, mae benthycwyr diwrnod cyflog a benthycwyr didrwydded yn cael gafael ar fwy a mwy o bobl bob dydd.


logo

Mae benthyca arian gan fenthycwyr heb eu trwyddedu a llogau uchel yn broblem gynyddol ymhob un o’n cymunedau. Mae llawer o bobl yn mynd i drafferthion gan nad ydynt yn sylweddoli beth sydd o’u blaenau, neu am eu bod yn credu nad oes ganddynt unrhyw ddewis arall.

Mae undebau credyd yn ddewis amgen da yn hytrach na benthycwyr diwrnod cyflog a benthycwyr carreg y drws. Os ydych chi’n benthyca £100 gan fenthycwr carreg y drws fe allech chi dalu cymaint ag £180 yn ôl.

Byddai’r un benthyciad yn union gan Undeb Credyd Gogledd Cymru yn costio £119.

Mae Undeb Credyd Gogledd Cymru yn credu’n gryf mewn rhoi’r fargen orau bosibl i’w aelodau a bydd yn ystyried cais am fenthyciad ar gyfer unrhyw bwrpas dilys. Byddant yn trin pob cais am fenthyciad ar sail ei rinweddau ei hun, ac yn parchu cyfrinachedd.

Maent yn cynnig cyfrif banc cyfredol hefyd. Mae cyfrif gyda’r undeb credyd yn ddelfrydol os ydych chi’n chwilio am gyfrif banc sy’n hawdd i’w reoli, ac na fydd yn codi ffioedd cudd arnoch chi.

Efallai nad ydych chi wedi medru agor cyfrif banc oherwydd statws credyd gwael, neu incwm isel, neu efallai eich bod chi’n dymuno bancio yn rhywle lle mae pob unigolyn yn bwysig.

Beth am gysylltu ag Undeb Credyd Gogledd Cymru heddiw i ganfod mwy am y gwasanaethau a gynigir.

Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydych chi’n ei weld beth am gofrestru i gael cyfrif ac fe allwn ni gynnig taleb sefydlu cyfrif i chi gwerth £10.

Os hoffech weld mwy o’r hyn y gall undebau credyd ei gynnig gwyliwch y clip fideo byr hwn: Undeb Credyd : Hafan


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy