Cyfrifiannell Budd-daliadau

Bob blwyddyn, mae pobl sy'n ddi-waith neu ar incwm isel yn colli allan ar fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. Felly, i wneud yn siŵr eich bod yn hawlio'r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, defnyddiwch ein Cyfrifiannell Budd-daliadau am ddim.


pres

Bob blwyddyn, mae pobl sy’n ddi-waith neu ar incwm isel yn colli allan ar fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt. Felly, i wneud yn siŵr eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, defnyddiwch ein Cyfrifiannell Budd-daliadau am ddim.

Gall ein Cyfrifiannell Budd-daliadau adnabod yn hawdd a chyflym unrhyw fudd-daliadau y gallwch eu hawlio i gynyddu eich incwm a gwella eich sefyllfa bersonol. Mae sicrhau eich bod yn derbyn y budd-daliadau cywir yn gam hanfodol tuag at uchafu incwm eich cartref.

Os yw’ch cyfrifiad yn dangos eich bod yn colli allan ar arian, fe’ch cyfeirir yn awtomatig i’r safleoedd perthnasol i wneud cais. Os oes angen help arnoch i ddefnyddio ein cyfrifiannell, cysylltwch â‘ch swyddog tai ar unwaith a fydd yn fodlon siarad chi drwyddo. Fel arall, efallai y cewch eich cyfeirio at un o’n swyddogion lles hyfforddedig a all eich helpu i adnabod y budd-daliadau sydd gennych hawl iddynt a’ch cefnogi gyda’ch cais. Os oes angen help arnoch, ffoniwch 0300 111 2122 neu e-bostiwch ni.

A ydych chi’n byw mewn ardal Credyd Cynhwysol ac yn ansicr ynghylch sut y bydd eich budd-daliadau’n newid? Os felly, mae Cyfrifiannell Budd-daliadau Grŵp Cynefin yn hawdd i’w ddefnyddio a bydd yn eich helpu i weld sut y bydd taliadau Credyd Cynhwysol yn wahanol i’r budd-daliadau rydych chi’n eu derbyn ar hyn o bryd.

Os oes newid neu os ydych yn rhagweld newidiadau yn eich amgylchiadau, er enghraifft, os byddwch yn cynyddu eich oriau gwaith, defnyddiwch ein Cyfrifiannell Budd-daliadau fel canllawiau i weld sut y bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar eich budd-daliadau. Unwaith y byddwch wedi gwirio beth yw’ch hawliau budd-dal ac / neu os bydd newid mewn amgylchiadau, gallwch roi gwybod i’r asiantaethau perthnasol, er enghraifft, adran Budd-dal Tai a Threth y Cyngor yr Awdurdod Lleol, Cyllid a Thollau EM, Adran Gwaith a Phensiynau ac ati.

Mae Teleri Davies, un o’n Swyddogion Tai eisoes wedi rhoi’r cyfrifiannell ar waith gyda thenantiaid, ac meddai: “Mae ein Cyfrifiannell Budd-daliadau newydd yn hawdd iawn i’w ddefnyddio. Nid yw’n cymryd llawer o amser i fewnbynnu’r wybodaeth incwm a gwariant ac mae’n rhoi darlun clir i’r tenantiaid o’r hyn y mae ganddynt hawl i’w gael, a’r hyn y gallent fod yn colli allan arno ar hyn o bryd.

“Yr hyn sy’n gwneud ein cyfrifiannell yn wahanol yw’r ffaith y gellir ei ddefnyddio hefyd fel teclyn i gyllidebu. Gofynnir i ddefnyddwyr fewnbynnu gwybodaeth am eu hincwm a’u gwariant a all helpu tenantiaid i gyllidebu ac amlygu unrhyw ddiffygion perthnasol yn eu hincwm a’u gwariant.”

Tip: Cofiwch gasglu unrhyw ddogfennau y gallech fod eu hangen wrth law, cyn dechrau gwiriad, megis slipiau cyflog, datganiadau banc a biliau. Os nad yw popeth gennych, gallwch arbed eich gwiriad a dod yn ôl ato yn nes ymlaen.

Mae’r cyfrifiannell newydd yn cwmpasu’r holl ranbarthau y mae Grŵp Cynefin yn gweithredu ynddo ac mae’r manylion a ddarperir yn anhysbys - ond gallwch ddewis i gadw’r manylion ar gyfer y dyfodol neu eu hanfon at eich Swyddog Tai os hoffech fwy o help gennym.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy