Trafferthion Talu Rhent?

A ydych chi’n cael trafferth talu’r rhent? Peidiwch â gadael i bethau fynd yn waeth …… cysylltwch â ni nawr i siarad ag un o’n staff cyfeillgar.


Rydym ni’n deall y problemau wrth geisio cael dau pen llinyn ynghyd ar gyllideb gyfyngedig, ac mae ein staff yn barod i’ch cynorthwyo chi i ymdrin â’r sefyllfa. Os ydych chi’n medru talu’r hyn sy’n ddyledus i gyd ar unwaith mae hynny’n ddelfrydol. Fodd bynnag, os na fedrwch chi wneud hyn gyda’n gilydd fe wnawn ni benderfynu ar gynllun talu rheolaidd er mwyn i chi dalu’r ddyled mewn symiau rheolaidd sy’n fforddiadwy. Hefyd fe allwn ni wirio a oes gennych chi hawl i unrhyw fudd-daliadau, neu fe gewch chi ddefnyddio’r teclyn cyfrifo budd-daliadau ar-lein. Mae hwn yn wasanaeth am ddim sy’n gwbl diduedd.

Ond mae angen i chi weithredu ar unwaith, oherwydd os nad ydych chi’n dweud wrthym ni eich bod yn wynebu problem neu os nad ydych chi’n cadw at drefniant i dalu’r ddyled, byddwn yn cymryd camau cyfreithiol a gallai hynny arwain at ddyfarniad Llys Sirol yn ei erbyn chi neu’n waeth fyth, golli eich cartref.

Gwnewch drefniant i dalu.
Siaradwch â ni a gwneud trefniant i dalu eich dyledion rhent cyn i bethau waethygu. Dywedwch wrthym ni faint fedrwch chi fforddio ei dalu bob wythnos ac fe wnawn ni lunio’r trefniant gyda chi. Cysylltwch â ni i siarad am eich dyledion rhent neu i wneud trefniant i dalu.

A ydych chi ar ei hôl hi â biliau eraill?

A oes gennych chi bryderon ariannol eraill? Mae nifer o gyrff yn gallu cynnig cyngor a chymorth ar sut i ddelio â dyledion e.e. Cyngor ar Bopeth (CAB). Gallant gysylltu â’r cwmnïau y mae arnoch chi arian iddynt: banciau, catalog, cwmnïau benthyciadau, benthycwyr arian carreg y drws ac ati, a dylent fedru trefnu i chi wneud taliadau llai nes bod popeth dan reolaeth eto.
Cysylltwch â’ch Swyddog Tai i ni drafod eich cyfeirio am gymorth arbennigol.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy