Gwybodaeth am Fudd-daliadau

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Oeddech chi’n gwybod bod eich Credyd Cynhwysol yn Newid?

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi na fydd y lwfans dros dro ‘Uplift’ £20 yn cael ei dalu i hawlwyr Credyd Cynhwysol.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi a fy nheulu?

Ar ôl 6 Hydref 2021, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol £86.67 yn llai nag y bu ers mis Mawrth 2020. Bydd hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi a’ch teulu gyllidebu ar gyfer y gostyngiad yn eich taliad UC. Er mwyn eich helpu i gynllunio’ch cyllid o fis Hydref heb y codiad wythnosol o £20, rydym wedi rhestru’r newidiadau i’r Credyd Cynhwysol isod.

Sut allwn ni baratoi ar gyfer y newid hwn?

Mae talu eich rhent ar amser yn flaenoriaeth. Mae gennym lawer o wahanol ffyrdd i dalu i helpu tynnu’r straen allan o reoli’ch arian. Hefyd gall ein cynghorwyr arbenigol eich helpu i baratoi cyllideb ar gyfer eich cartref fel eich bod yn gwybod beth sy’n dod i mewn a pa bethau sydd angen eu talu fel blaenoriaeth, e.e. rhent, treth gyngor, cyfleustodau ac ati.

Yma i’ch Cefnogi

Mae Timau Lles a Chasglu Incwm Grŵp Cynefin i gefnogi chi a darparu cyngor arbenigol ar hawlio budd-daliadau, cynyddu incwm, rheoli cyngor ar ddyled ac arian.

Cysylltwch â Timlles@GrwpCynefin.org neu ffoniwch 03001112122 i siarad ag aelod o’r Tîm Lles.

Fel arall, mae Cyngor Ar Bopeth Cymru yn cynnig cyngor ac arweiniad annibynnol ar gyfer budd-daliadau, dyled, ynni a materion cyflogaeth https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

Gallwch hefyd ymweld â www.understandinguniversalcredit.gov.uk i gael mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol.

Faint fydd eich Credyd Cynhwysol yn cael ei leihau?

Bydd lwfans safonol Credyd Cynhwysol bob mis calendr yn newid fel a ganlyn o dan y senarios categori talu canlynol:

Bydd taliad 2021 ar gyfer y rhai sy’n sengl a dan 25 oed - yn gostwng o £344 i £257.33

Bydd taliad 2021 ar gyfer y rhai sy’n sengl a 25 oed neu’n hŷn - yn gostwng o £411.51 i £324.84

Bydd taliad 2021 ar gyfer cwpl sydd o dan 25 oed - yn gostwng o £490.60 i £403.93 (cyfanswm yw hynny nid swm i bob person)

Bydd taliad 2021 ar gyfer cwpl sy’n 25 oed neu’n hŷn - yn gostwng o £596.58 i £509.91 (cyfanswm yw hynny nid swm i bob person)

Gallai symiau amrywio ychydig pan fydd y gostyngiad yn cychwyn. Rhaid i chi fod yn ymwybodol a dechrau cyllidebu yn unol â hynny.

Hawlio budd-daliadau

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am coronafirws a hawlio budd-daliadau.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fath newydd o fudd-daliad a ddyluniwyd er mwyn cefnogi pobl sydd ag incwm isel neu sy’n ddi-waith. Mae’n cael ei gyflwyno ledled y DU ar hyn o bryd.

Bydd Credyd Cynhwysol yn dod yn lle’r budd-daliadau canlynol:

  • budd-daliadau tai (gan gynnwys costau tai)
  • cymhorthdal incwm
  • lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm
  • lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm
  • credyd treth plant
  • credyd treth gwaith

Paratowch ar gyfer credyd cynhwysol drwy lawrlwytho ein llyfryn gwybodaeth: Mae eich budd-daliadau yn newid (nodwch fod y ddogfen hon wedi’i chynhyrchu ar y cyd â Chymdeithasau Tai eraill yng Ngwynedd ond mae’n berthnasol i bawb a effeithir gan Gredyd Cynhwysol). Neu am fwy o wybodaeth ewch i wefan y CAB

Gostyniad Treth Cyngor

Os ydych chi ar incwm isel, mae’n bosibl y gallech gael help i dalu’ch treth gyngor.

Mae Budd-dal Treth Gyngor wedi ei ddiddymu ers 2013. Mae awdurdodau lleol yng Nghymru bellach yn gyfrifol am gynnal eu cynlluniau lleol eu hunain. Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yw’r rhain. Enw arall arnynt yw Cymorth gyda’r Dreth Gyngor.

Dilynwch y linc yma i gael ffeithiau allweddol am Ostyngiadau’r Dreth Gyngor a sut gallen nhw effeithio arnoch chi.

Cronfa Cymorth Dewisol

Cronfa gyllid pan fetho popeth arall yw’r Gronfa Cymorth Dewisol. Mae hynny’n golygu mai bwriad y Gronfa yw cynorthwyo pobl nad ydynt yn gallu cael unrhyw help neu gyllid arall ar adegau penodol o angen – naill ai mewn argyfwng/cyfyngder neu wrth symud tŷ (am resymau penodol yn unig).

Dim ond anghenion ac eitemau hanfodol y mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn rhoi cymorth ar eu cyfer, trwy dau fath o grant nad oes angen i chi ei dalu’n ôl.

Bydd angen i chi allu darparu’r gwybodaeth canlynol pan fyddwch yn gwneud cais i’r Gronfa:

  • Eich enw llawn (os ydych yn hawlio budd-daliadau, mae’n rhaid i hwn gyfateb i’r wybodaeth sydd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau).
  • Eich Rhif Yswiriant Gwladol (os ydych yn hawlio budd-daliadau, mae’n rhaid i hwn gyfateb i’r wybodaeth sydd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau).
  • Incwm eich cartref a gwybodaeth am fudd-daliadau – h.y. mae’n rhaid i chi wybod pa fudd-dal rydych yn ei dderbyn a beth yw eich incwm. Gall fod angen i chi wybod am incwm neu fudd-daliadau eich partner hefyd neu unrhyw un arall yn eich cartref.
  • Os ydych chi’n symud tŷ, bydd angen i chi wybod pa bryd fydd y tenantiaeth ar gyfer eich cyfeiriad newydd yn dechrau, a chadarnhau bod y cytundeb tenantiaeth wedi’i lofnodi.

Bydd angen i chi esbonio pam mae angen dyfarniad y Gronfa Cymorth Dewisol arnoch, a bydd hyn yn cynnwys gwirio nad ydych chi’n gymwys i gael cymorth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau cyn gwneud cais i’r Gronfa. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud cais am fenthyciad cyllidebu, taliad blaenswm credyd cynhwysol neu flaenswm cyllidebu tymor byr os ydych yn gymwys, cyn cysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, er engraifft Tîm Lles Grŵp Cynefin, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr achos neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.

Oedolion sy’n byw yng nghartref rhywun arall

Gelwir oedolyn sy’n byw yn eich cartref ac sydd ddim yn denant neu’n lletywr, heblaw am eich partner, yn berson annibynnol. Er enghraifft, efallai bod ffrind, rhiant, mab neu ferch sy’n oedolyn neu berthynas arall yn byw gyda chi. Os oes person annibynnol yn byw yn eich cartref, fel arfer tynnir swm o’ch Budd-dal Tai oherwydd cymerir y gellir gofyn iddyn nhw gyfrannu peth arian tuag at gostau’r llety, hyd yn oed os nad ydynt yn gwneud hynny. Mae swm y didyniad yn dibynnu ar eu hamgylchiadau nhw.

Os oeddech yn byw gyda rhywun fel person annibynnol, ac yna rydych yn cytuno i dalu rhent tra eu bod nhw’n dal i fyw yno, efallai na fyddwch yn medru cael Budd-dal Tai tuag at y rhent yna, os nad ydych yn medru dangos na ddyfeisiwyd y trefniadau er mwyn cael Budd-dal Tai.

Os oes person annibynnol yn byw yn eich cartref, neu os oeddech yn arfer bod yn annibynnol ac rydych am hawlio Budd-dal Tai, dylech holi cynghorydd profiadol. Gall Tîm Lles Grŵp Cynefin neu Cyngor ar Bopeth roi cyngor pellach i chi ar y mater yma. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rheiny sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch yma.

Cyfrifiannell Budd-daliadau a Chyllidebu

Dyma linc i’n Cyfrifiannell Budd-daliadau a Chyllidebu sydd yn syml i’w ddefnyddio. Trwy ychydig o gamau syml, gallwch weld faint o fudd-dal rydych chi’n gymwys i’w gael a faint yn well i ffwrdd y gallech chi fod yn gweithio. Gallwch hefyd weld sut y gall newidiadau yn eich cyllideb cartref effeithio ar eich incwm. Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiannell am ddim yma

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn

• Paratowch ar gyfer credyd cynhwysol drwy lawrlwytho ein llyfryn gwybodaeth: Mae eich budd-daliadau yn newidDogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy