Perfformiad


Adroddiad Blynyddol

Mae’n adroddiadau blynyddol yn dangos y cynnydd a wnaethom dros y flwyddyn tuag at gyflawni ein nodau ac amcanion strategol.

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Adroddiad Blynyddol 2019/20

Adroddiad Blynyddol 2018/19

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Adroddiad Blynyddol 2016/17

Cynllun Corfforaethol Grŵp Cynefin 2019-24

Mae’r cynllun corfforaethol yn egluro’r math o sefydliad rydym eisiau bod, ac wedi gosod blaenoriaethau i’w gweithredu dros gyfnod o 5 mlynedd. Gallwch lawrlwytho Crynodeb o Gynllun Corfforaethol Grŵp Cynefin 2019-24 yma

Gelwir y blaenoriaethau yma’n ‘nodau strategol’, ac mae nodau strategol Grŵp Cynefin yn cynnwys:

1. Cartrefi o Safon: Byddwn yn darparu cartrefi fforddiadwy o safon uchel sydd yn diwallu anghenion lleol

2. Gwasanaethau Rhagorol: Byddwn yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol yn gyson ar draws y grŵp

3. Gwella Bywydau: Byddwn yn darparu cymorth a chyfleoedd i bobl

4. Cynnal Cymunedau: Byddwn yn ymgysylltu â chymunedau lleol a byddwn yn gatalydd ar gyfer newid cadarnhaol

5. Twf Cadarn a Chynaliadwy: Byddwn yn arddangos yr arferion arweinyddiaeth, llywodraethu a rheolaeth gorau fel grŵp
Darllenwch Crynodeb o Gynllun Corfforaethol Grŵp Cynefin 2019-24 isod

Dangosyddion Perfformiad

Byddwn yn cyhoeddi ein perfformiad yn flynyddol a chwarterol yn erbyn ein prif ddangosyddion perfformiad, a gallwch lawrlwytho copiau o’r canlyniadau diweddaraf yma.

Dyfarniad Rheoleiddio

Mae Grŵp Cynefin yn Landlord Cymdeithasol Cofresterdig, a mae hyn yn golygu ein bod yn cael ein Rheoleiddio gan Tîm Rheoleiddio Tai, Llywodraethu Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau sy’n nodi’r amcanion y disgwylir i bob Cymdeithas Dai eu darparu, sy’n ymwneud â gwasanaethau tai, llywodraethu a rheolaeth ariannol.

Yn flynyddol, fel rhan o’r broses Rheoleiddio, bydd Grŵp Cynefin yn cynnal hunan-asesiad o’n gweithgareddau er mwyn dangos sut rydym yn cwrdd a’r canllawiau perthnasol. Bydd yr hunan-asesiad yma wedyn yn cael ei rannu gyda Thîm Rheoleiddio Tai Llywodraeth Cymru, sydd yn herio’r cynnwys ag yn edrych yn ôl dros y flwyddyn ar ein cyflawniadau. Canlyniad hyn yw adroddiad sy’n cael ei chyhoeddi gan Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn y broses o adolygu ei Fframwaith Rheoleiddio, ac yn cyhoeddi dyfarniad rheoleiddio interim yn y cyfamser. Dyma ddyfarniad interim Grŵp Cynefin, gyhoeddwyd Ddydd Mercher, 2il Rhagfyr 2020

Grŵp Cynefin - Dyfarniad Rheoleiddiol Interim

Asesiad: Rhagfyr 2020

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) - Safonol (Dyfarniad Hydref 2019 wedi’i gadarnhau).
  • Hyfywedd Ariannol - Safonol (Dyfarniad Hydref 2019 wedi’i gadarnhau).

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim i gael rhagor o wybodaeth.

Hunan Arfarniad o’n Gwasanaethau

Fel rhan o’n proses Gynllunio Busnes flynyddol, byddwn yn hunanarfarnu ein holl wasanaethau, sydd yn golygu cymryd golwg gonest ar yr hyn y gwnaethom ei gyflawni. Mae’r broses yn cynnwys edrych yn fanwl ar ein perfformiad, adnabod llwyddiannau ar hyn wnaethom yn dda, ynghyd â’r hyn sydd angen ei wella. Gallwch ddarllen ein adroddiad diweddaraf yma.

Adnodd Cymharu Perfformiad Cymdeithasau Tai

Mae Grŵp Cynefin yn landlord cymdeithasol cofrestredig a gofrestrwyd yng Nghymru, neu fel y gelwir yn aml, yn ‘Gymdeithas Dai’. Mae Llywodraeth Cymru wedi adolygu’r trefniadau rheoleiddio yn ddiweddar, ac wedi creu adnodd i alluogi tenantiaid, defnyddwyr gwasanaeth, rhanddeiliaid a phartneriaid gael mynediad at ddata perfformiad.

Mae modd gweld beth yw perfformiad Grŵp Cynefin yn erbyn sawl pennawd perfformiad, megis perfformiad ariannol, bodlonrwydd ei thenantiaid a chyflwr eiddo, ac mae modd gweld y data yma am bob cymdeithas dai arall yng Nghymru er mwyn cymharu. Mae’r data perfformiad hyd at ddiwedd Mawrth 2018.

Caiff yr adnodd hwn ei lansio heddiw, 1af Tachwedd 2018, a gellir clicio ar y linc isod i gael mynediad ato. Byddwn yn croesawu unrhyw sylwadau neu gwestiynau boed ar yr adnodd ei hun, neu ar ein data perfformiad, a gallwch wneud hynny trwy gysylltu â Sioned Ames, Uwch Swyddog Perfformiad, ar 0300 111 2122, neu post@grwpcynefin.org.

Dyma’r linc i’r adnodd: Cymharu eich cymdeithas dai | LLYW.CYMRU. (Er mwyn gweld y data ar y wefan, cliciwch ar y penawdau perfformiad.)

Cyfrifon Statudol

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2020

Datganiad Gwerth am Arian 2019

Lawrlwythwch Datganiad Gwerth am Arian yma


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy