Tîm Arweinyddiaeth

Y Tîm Arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am reoli’r Grŵp o ddydd i ddydd mewn ffordd sy’n gyson â’r amcanion, canllawiau a’r hawliau a ddirprwywyd iddynt gan y Bwrdd Rheoli.


Prif Weithredwr: Shan Lloyd Williams

Prif gyfrifoldebau: arwain a rheoli busnesau’r grŵp, cefnogi’r Bwrdd Rheoli, gweithredu fel llysgennad a hyrwyddo’r sefydliad

Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp: Bryn Ellis Prif gyfrifoldebau: cynllunio busnes, perthynas â benthycwyr, rheolaeth ariannol, technoleg gwybodaeth, adnoddau dynol ac archwilio mewnol

Pennaeth Cyllid: Nia Owen

Prif gyfrifoldebau: adnoddau ariannol, portfolio benthyciadau, cyfrifon statudol, rheolaeth trysorlys

Pennaeth Cymdogaethau: Noela Jones

Prif gyfrifoldebau: gweithrediadau tai, gwasanaethau landlord, cyfranogiad tenantiaid


Darllenwch Adroddiad Tryloywder Tâl gan CHC yma.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy