Aelodaeth

Mae Grŵp Cynefin yn atebol i’r gymuned leol drwy aelodau’r Gymdeithas. Bydd Cyfarfod Blynyddol o’r aelodau yn dewis rhai i wasanaethu ar y Bwrdd Rheoli. Rydym yn chwilio am unigolion a sefydliadau i ymuno â ni fel ein bod yn fwy atebol i’r cymunedau lleol.


PWY ALL YMUNO?

  • Unigolion
  • Grwpiau, mudiadau a sefydliadau lleol megis Cynghorau Cymuned a Thref
  • Tenantiaid

Ni all neb sy’n gweithio nac yn gwerthu gwasanaeth i Grŵp Cynefin fod yn aelod.

BETH YW’R GOST?

Am dâl aelodaeth o £1.00 yn unig gall unigolion a mudiadau lleol ymuno â Grŵp Cynefin. Bydd pob cyfranddaliwr yn:

  • derbyn copi o Adroddiad Blynyddol a Rheolau Cofrestredig y Gymdeithas a gwahoddiad i’r Cyfarfod Blynyddol neu Gyfarfod Cyffredinol
  • gweithredu, bob amser, er budd y gymdeithas ac er budd y gymuned, fel gwarcheidwaid amcanion y gymdeithas.

SUT MAE YMUNO?

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestredig, Tŷ Silyn, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LY, ffoniwch 0300 111 2122, neu trwy e-bost; post@grwpcynefin.org


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy