Adborth, Canmol a Chwyno

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni pan mae ein gwasanaeth yn disgyn islaw’r safon gofynnol. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i wella safon y gwasanaeth.

Rydym yn anelu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n tenantiaid ac aelodau’r cyhoedd, ond weithiau fe geir rhai achosion lle nad ydych yn gwbl fodlon. Efallai y byddwch yn dymuno mynd â’r mater ymhellach a chwyno am y gwasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn, megis:

  • y modd y mae polisïau’r Grŵp yn cael eu gweithredu
  • y modd y mae swyddog yn delio â phroblem benodol
  • y gwasanaeth a dderbyniwyd
  • diffyg gweithredu gan y Grŵp

Byddwn yn:-

  • gwrando arnoch
  • ymchwilio i bob cwyn yn drylwyr
  • cydnabod ac yn dysgu o’n camgymeriadau
  • yn ceisio gwella ein gwasanaethau yn barhaus
  • ymddiheuro pan fo camgymeriadau yn cael eu gwneud, ac yn gwneud yr hyn a allwn ni i gywiro pethau.

Canmoliaeth

Hoffwn gael gwybod os ydych wedi cael eich plesio gyda’n gwasanaeth. Gallwn ddefnyddio’r esiamplau yma i rannu ymarfer da ac i annog gwelliant parhaus ymysg ein staff.

Sut i gwyno amdanom neu i ganmol

Gallwch wneud cwyn neu ganmol mewn nifer o ffyrdd, boed wyneb yn wyneb, dros y ffôn, mewn ysgrifen, trwy ffacs neu e-bost, trwy gysylltu â’r adran berthnasol. Er enghraifft os yw contractwr heb ddod i wneud y gwaith gellir datrys y broblem yn syth trwy gysylltu â’r tîm gwasanaethau cwsmer.

Os hoffech wneud cwyn ffurfiol, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer ar 0300 111 2122, neu e-bostiwch post@grwpcynefin.org

Os na lwyddwn i ddatrys eich cwyn mewn ffordd sy’n eich bodloni, gallwch gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Mae’r Ombwdsmon yn disgwyl i chi gyflwyno eich pryderon i’n sylw ni yn gyntaf, a rhoi’r cyfle i ni gywiro pethau. Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon fel hyn:


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy