Y diweddaraf

Datganiad 

17 Maw 2023

Yn dilyn adolygiad mewnol, mae Bwrdd Rheoli Grŵp Cynefin wedi gofyn i Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp gamu yn ôl o’u swyddi am y tro. Mae Tîm Arweinyddiaeth Dros Dro yn ei le. Rydym am sicrhau tenantiaid a chwsmeriaid na fydd y penderfyniad hwn yn effeithio ar unrhyw un o’n gwasanaethau a bydd ein […]

Cyllideb Llywodraeth Cymru yn bygwth gwasanaethau i’r digartref

30 Ion 2023

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin yn galw ar Lywodraeth Cymru i ail-ystyried y penderfyniad i rewi cyllid ar gyfer gwasanaethau digartrefedd yng nghyllideb ddrafft 2023/24. Ymuna Grŵp Cynefin â Chymorth Cymru a Cartrefi Cymunedol Cymru yn ymgyrch #MaterionTaiCymru, gan alw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r Grant Cymorth Tai yn eu Cyllideb Derfynol ar gyfer 2023/24. […]

Cytundeb i ddarparu rhaglen ôl-osod ar draws gogledd Cymru ar agor i gontractwyr

20 Ion 2023

Mae Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru yn gobeithio penodi prif gontractwr i ddarparu rhaglen ôl-osod (retrofit) gwerth £8.5m o waith ar gyfer tai cymdeithasol ar draws gogledd Cymru. Hyd y contract cychwynnol yw 12 mis gydag opsiwn i ymestyn i  24 mis arall. Bydd y contractwr llwyddiannus yn cyflawni gwaith ôl-osod ledled y rhanbarth, gan […]

#YGôl Cefnogwch y tîm sy’n rhoi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched

25 Tach 2022

Mae uned  Grŵp Cynefin, Gorwel, yn galw ar gymunedau gogledd Cymru i gefnogi ymgyrch Diwrnod Rhuban Gwyn eleni – #YGôl – i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod  a merched. Fel rhan o’r ymgyrch, cynhaliodd Gorwel ddigwyddiad yng Nghlwb Pêl-droed Caernarfon i godi ymwybyddiaeth o’r effaith cam-drin domestig. Eleni mae Diwrnod y Rhuban Gwyn […]

Beth arall sy'n newydd?

Ffrwd Facebook

Dod o hyd i ni ar Facebook

Tai Gofal Ychwanegol

Cookie Settings