Cynllun ieuenctid Youth Shedz yn cipio gwobr diwydiant tai'r Deyrnas Unedig Thursday 2 May 2019

Mae cynllun a sefydlwyd i gefnogi pobl ifanc a fu’n ddigartref yng ngogledd Cymru wedi ennill gwobr genedlaethol Brydeinig y diwydiant tai.


Cynllun ieuenctid Youth Shedz yn cipio gwobr diwydiant tai'r Deyrnas Unedig

Mae’r prosiect ieuenctid Youth Shedz, a ddatblygwyd gan bobl ifanc 16 i 25 oed sy’n gweithio gyda gwasanaeth cefnogi Gorwel, Dinbych, wedi cael ei enwi’n brosiect digartrefedd y flwyddyn (ar gyfer llai na 4,000 o gartrefi) yng Ngwobrau Tai y Deyrnas Unedig (UK Housing Awards, 1 Mai 2019).

Mae’r gwobrau blynyddol, a gynhelir yng Ngwesty’r Grosvenor yn Llundain, yn dod â mwy na 1,300 o weithwyr proffesiynol blaenllaw cymdeithasau tai at ei gilydd i ddathlu goreuon y diwydiant.

A Youth Shedz oedd yr unig enillydd ar y noson o ogledd Cymru ar ôl creu argraff ar y panel beirniaid, oedd yn cynnwys aelodau o’r Sefydliad Tai Siartredig a Thŷ‘r Arglwyddi, gyda’i diwylliant iau a llwyddiant y prosiect.

Dechreuodd y prosiect ym mis Medi 2017, trwy helpu pobl ifanc fregus i fagu hyder a meithrin sgiliau cyflogaeth trwy drawsnewid hen garej yn Ninbych yn ganolfan Shedz ar gyfer y criw ifanc.

Mae’r aelodau, gaiff eu galw’n ‘Shedderz’, yn arwain ar bob penderfyniad sy’n ymwneud â datblygiad y cynllun, ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gan gynnwys gwaith coed ac atgyweirio beiciau.

Bellach, mae mwy o ganolfannau ieuenctid Youth Shedz wedi eu sefydlu yn Abergele, Bae Colwyn, a Bae Cinmel, gyda’i dwf yn fesur o’i lwyddiant, meddai rheolwr Gorwel, Osian Ellis.

Dywedodd: “Mae ennill Gwobr Tai y Deyrnas Unedig yn gyflawniad anhygoel i unrhyw gymdeithas dai, ac yn un sy’n deillio o waith caled pob un o’r bobl ifanc, sydd wrth wraidd y prosiect hwn.

“Dechreuodd y cyfan pan ofynnodd un o’r gweithwyr cefnogi ieuenctid iddynt ymchwilio i ymddygiad gwrthgymdeithasol, gyda’r syniad o ddarparu lle diogel i bobl ifanc all bod yn gynhyrchiol ynddo.

“Heddiw mae Youth Shedz yn sefydliad dielw llawn, a diolch i Grŵp Cynefin, gall barhau i helpu’r genhedlaeth iau i fod yn ddiogel a chwalu stereoteip bod bobl ifanc yn gwastraffu amser allan ar y strydoedd.”

Ychwanegodd Mair Edwards, rheolwr mentrau cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae Youth Shedz wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc, ac rydym yn falch o’i weld yn derbyn y wobr gwbl haeddiannol yma gan UK Housing Awards.

“Mae ein ethos o fod yn cynnig ‘mwy na thai’ yn ein gwahaniaethu oddi wrth y gweddill, a thrwy brosiectau fel y rhain, sy’n grymuso’r cyfranogwyr i allu datblygu eu hyder a gwella eu cyflogadwyedd, rydym yn cyflawni yr union ethos hwnnw.”

Ychwanegodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwraig Grŵp Cynefin: “Rydym wrth ein boddau yn gweld y prosiect grymus hwn yn cael ei ddyfarnu y gorau yn y DU.

“Fel cymdeithas dai flaenllaw, mae’n anrhydedd gallu cynnig mwy na thai i’n cymunedau ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru drwy gynlluniau fel Youth Shedz, sy’n helpu tenantiaid i fyw bywydau hapus, llawn boddhad.

Mae Gorwel, sy’n uned fusnes o fewn Grŵp Cynefin yng ngogledd Cymru, yn darparu cefnogaeth i’r digartref, dioddefwyr cam-drin domestig, a phobl dros 55 oed sydd angen cymorth i barhau i fyw’n annibynnol, ar draws Gwynedd, Ynys Môn a Sir Ddinbych.

Daw tua 90 y cant o’i gyllid o raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl fregus i fyw mor annibynnol â phosibl.


Yn ôl i'r rhestr