Cyllid grant Youth Shedz yn cefnogi prosiectau digartrefedd a chreu ffilmiau Thursday 24 October 2019

Mae prosiect ieuenctid yn Sir Ddinbych sydd wedi ennill gwobrau cenedlaethol, wedi derbyn bron i £3000 o arian grant i gefnogi prosiect digartref ac i ddatblygu sgiliau creu ffilmiau.


Cyllid grant Youth Shedz yn cefnogi prosiectau digartrefedd a chreu ffilmiau

Cafodd Youth Shedz, a ddatblygwyd gan bobl ifanc 16 i 25 oed, ei sefydlu dwy flynedd yn ôl i gefnogi pobl ifanc sydd wedi bod yn ddigartref. Rhedir y cynllun gan wasanaeth cefnogi Grŵp Cynefin, Gorwel.

Wedi ei yrru a’i ddatblygu gan y bobl ifanc eu hunain, bydd y cyllid grant digartrefedd yn cael ei ddefnyddio i ddylunio a chreu pecynnau gofal ar gyfer pobl ddigartref yn Sir Ddinbych. Yn seiliedig ar rai o’u profiadau personol eu hunain, bydd y bobl ifanc yn paratoi pecynnau sy’n cynnwys sachau cysgu, deunydd ymolchi, nwyddau hylendid, bwyd, sanau, hetiau a menig yn barod i’w dosbarthu yn yr ardal.

Bydd prosiect ‘Soup and Socks’ sy’n cefnogi pobl ddigartref yng Nghonwy, nawr bellach ar gael yn Sir Ddinbych hefyd, ac roedd aelodau Youth Shedz yn awyddus i gefnogi’r prosiect ar eu carreg drws eu hunain trwy greu’r pecynnau gofal yn barod i’w dosbarthu’n lleol.

Eglura Scott Jenkinson, mentor Youth Shedz: “Mae’r gwasanaeth ‘Soup and Socks’ yn cynnig ymweliad ag ardal unwaith yr wythnos, sy’n cynnwys sesiwn galw heibio, pecynnau gofal a chyngor a chefnogaeth ymarferol. Mae aelodau Youth Shedz eu hunain wedi bod mewn sefyllfaoedd tebyg, felly roeddent yn awyddus i ddylunio a chreu’r pecynnau i’w dosbarthu fel rhan o’r prosiect.”

Mae Youth Shedz yn cefnogi pobl ifanc fregus i fagu hyder ac ennill sgiliau cyflogadwyedd ac maent wedi trawsnewid hen garej yn Ninbych yn ganolbwynt i Youth Shedz yr ardal.

Yr aelodau eu hunain sy’n arwain ar bob penderfyniad sy’n ymwneud â datblygiad y cynllun, ac maent yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol gan gynnwys gwaith coed ac atgyweirio beiciau. Erbyn hyn, mae mwy o grwpiau ieuenctid yn cael eu sefydlu yn Abergele, Bae Colwyn a Bae Cinmel, ac mae’r twf yn fesur o lwyddiant y cynllun.

Eglura Scott Jenkinson: “Mae’r ail grant a gyflwynwyd i’r grŵp yn dyst i’r ffordd y mae unigolion wedi datblygu a ffynnu fel rhan o’r gwaith maen nhw’n ei wneud yma. Mae gennym wneuthurwr fideo a ffilm brwd o fewn y grŵp, ac roedd yn awyddus i ddatblygu ei sgiliau trwy brynu offer golygu proffesiynol.

“Fel rhan o’u datblygiad, mae’r bobl ifanc wedi bod yn creu ffilmiau byr sy’n cofnodi eu taith fel unigolion ac fel grŵp. Maen nhw’n rhoi darlun o waith Youth Shedz, ac yn dangos sut y gallai gynorthwyo pobl ifanc eraill sy’n cael trafferthion digartrefedd, syrffio soffa a materion eraill.

“Mae Youth Shedz yn sefydliad dielw, a diolch i Grŵp Cynefin, mae’n parhau i helpu’r genhedlaeth iau i osgoi trafferthion a mwynhau gweithgareddau oddi ar y stryd.”

Dyfarnwyd y cyllid ar gyfer y ddau brosiect trwy grant dan arweiniad ieuenctid Sir Ddinbych gan Gyngor Gwasanaethau Gwrifoddol Sir Ddinbych (CGGD) ac mae’r cyllidwyr yn cynnwys: CGGD, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.


Yn ôl i'r rhestr