‘Youth Shedz’ Monday 16 April 2018

Bydd menter newydd a elwir yn ‘Youth Shedz’ yn agor yn Ninbych y mis hwn. Nod y fenter yw darparu cyfleoedd i bobl ifanc ymgysylltu a datblygu sgiliau newydd mewn lleoliad diogel.


‘Youth Shedz’

Bydd menter newydd a elwir yn ‘Youth Shedz’ yn agor yn Ninbych y mis hwn. Nod y fenter yw darparu cyfleoedd i bobl ifanc ymgysylltu a datblygu sgiliau newydd mewn lleoliad diogel. Yn seiliedig ar syniad tebyg i Men’s Sheds, bydd ‘Youth Shedz’ yn gweithio’n agos â phrosiectau eraill yn yr ardal leol fel Men’s Sheds, She Sheds a Veterans Sheds.

Comisiynwyd Scott Jenkinson o gwmni 4:28 Training gan Grŵp Cynefin i weithio gyda grŵp o bobl ifanc o lety Yr Hafod, sef prosiect tai â chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-24 oed.

Gan ei fod bob amser yn chwilio am gyfleoedd i hybu dulliau dysgu drwy brofiad a gweithgareddau, fe osododd

Scott her i’r grŵp feddwl am ffordd o ddatrys ymddygiad gwrth-gymdeithasol a diffyg ymgysylltu ymysg pobl ifanc. Y cam cyntaf oedd i’r bobl ifanc edrych ar sefyllfa eu bywydau eu hunain yn nhref Dinbych, gan wneud gwaith ymchwil ar ymddygiad gwrth-gymdeithasol, y costau i’r gymdeithas a’r ffactorau sy’n cyfrannu at y broblem.

O ganlyniad i’r gwaith ymchwil hwn, cafodd y bobl ifanc syniad o greu lleoliad arbennig er mwyn darparu lle i ymgysylltu â rhywbeth cynhyrchiol mewn modd cadarnhaol, lle i siarad a gwrando ar leisiau’r ifanc, a lle i ddysgu sgiliau newydd mewn amgylchedd llawn ymddygiad cadarnhaol.

Dyma fu’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’r fenter, ac o’r hedyn hwn y sefydlwyd ‘Youth Shedz’, y prosiect cyntaf o’i fath yng Nghymru. O’r cychwyn cyntaf, y bobl ifanc sydd wedi bod yn ganolog i’r prosiect, yn sicrhau cyd-gynhyrchu o’r gwraidd gan arwain at brosiect sydd wedi ei lunio, ei ddatblygu, ac yn y pen draw sy’n cael ei reoli gan y bobl ifanc eu hunain.

Gyda’r prosiect ‘Youth Shedz’ cyntaf yn cael ei lansio yn Ninbych, y weledigaeth ar gyfer y dyfodol yw y bydd gan bob tref yng Nghymru ei phrosiect ei hunain yn y pen draw. Dywedodd Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin, “Mae angen i ni wrando ar y bobl ifanc, eu hannog a hyd yn oed eu herio ar adegau, ac rydym yn gobeithio y bydd y sefydliad ‘Youth Shedz’ yn galluogi’r bobl ifanc i ymgysylltu a gweld bod modd iddynt lunio dyfodol disglair, llewyrchus a chadarnhaol ar eu cyfer eu hunain. Bydd y prosiect hefyd yn helpu’r bobl ifanc i ddatblygu gwydnwch, gwella hyder a hunan-barch, lleihau unigedd cymdeithasol a hybu iechyd meddwl a lles cadarnhaol.”

Gobeithir y bydd y prosiect hwn hefyd yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer y gymuned ehangach sydd allan o waith neu sy’n wynebu rhwystrau cymhleth wrth ddod o hyd i waith. Bydd yr oedolion hyn yn cael cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i wella eu sgiliau, a’r cyfle i fentora’r bobl ifanc sy’n mynychu ‘Youth Shedz’. Wedi iddynt dderbyn cymorth ariannol gan Grŵp Cynefin fel man cychwyn, aeth y bobl ifanc ati i nodi sut fath o le y byddent yn dymuno ei gael, a dechrau ar y gwaith adnewyddu, addurno a gosod gweithfannau a meinciau gwaith yn eu lle. Fe gynlluniodd y bobl ifanc eu logo eu hunain gan weithio gydag artist graffiti lleol i greu arwydd newydd ar gyfer y prosiect.

Bydd y bobl ifanc yn cael y cyfle i ymgymryd â chymwysterau pwrpasol achrededig Agored a luniwyd gan 4:28 Training mewn meysydd fel gwaith tîm, gwirfoddoli, llythrennedd digidol, iechyd a diogelwch ac ati. Ar hyn o bryd, mae Scott mewn trafodaethau gydag Agored Cymru i sefydlu Gwobr, Tystysgrif a Diploma Person Ifanc Youth Shedz a gaiff eu darparu gan Youth Shedz, i sicrhau bod holl gyfranogwyr Youth Shedz yn cael y cyfle i dderbyn achrediad am y gwaith a gyflawnir gan ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Ochr yn ochr â’r cymwysterau a gynigir, bydd lleoliad Youth Shedz hefyd yn hwb ar gyfer cyfleoedd eraill i bobl ymgysylltu’n gadarnhaol, megis gweithgareddau corfforol egnïol drwy gydweithio â mentrau Sport Wales, Hyfforddiant Cymdeithasol a chodi arian ar gyfer elusennau lleol a byd-eang.

Bydd y prosiect Youth Shedz, sydd eisoes wedi derbyn canmoliaeth gan yr Aelod Cynulliad lleol Mark Isherwood, yn agor yn swyddogol ym mis yma, lle bydd y gofod yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu ystod o brosiectau ymarferol fel gweithgareddau gwaith coed, adfer dodrefn, gemwaith a thrwsio beiciau.


Yn ôl i'r rhestr