Criw hen ac ifanc yn cyd-fwynhau digwyddiad a drefnwyd gan Grŵp Cynefin Thursday 3 May 2018

Mae cynllun arloesol gan un o gymdeithas tai Gogledd Cymru yn cyfoethogi bywyd pobl hŷn.


Criw hen ac ifanc yn cyd-fwynhau digwyddiad a drefnwyd gan Grŵp Cynefin

Trefnodd Grŵp Cynefin gynhadledd ar gyfer pobl hŷn yng ngwesty’r Kinmel Manor, Abergele – un a gynhelir bob dwy flynedd lle mae plant a phobl hŷn yn gweithio ochr yn ochr.

Daeth bron i 60 o denantiaid y grŵp tai – oedolion rhwng 55 a 98 oed - i’r digwyddiad i fwynhau diwrnod o weithgareddau gyda disgyblion chwech a saith oed Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl.

Buont yn gwneud tasgau celf a chrefft gyda’r disgyblion ac yn ymuno mewn dawnsio gwerin dan arweiniad y plant.

Siaradodd Dr Catrin Hedd Jones, seicolegydd o Brifysgol Bangor, â phreswylwyr Grŵp Cynefin am ei hymchwil i ofal lle mae mwy nag un genhedlaeth wedi dod ynghyd.

Bu plant ifanc â phobl hŷn yn cydgyfarfod mewn nifer o ganolfannau gofal dydd fel rhan o ymchwil Dr Catrin. Gwelwyd fod dod at ei gilydd yn y modd hwn yn cael effaith gadarnhaol ar y ddau grŵp oedran.

Ar ddiwedd y dydd diddanwyd y bobl hŷn gan gôr plant cynradd Ysgol Glan Morfa, Abergele.

Meddai Mair Edwards, rheolydd gweithgareddau cymunedol gyda Grŵp Cynefin, “Prif thema’r digwyddiad oedd iechyd a lles, ac yn arbennig delio â’r unigrwydd y gall pobl hŷn ei wynebu.

“Yn ogystal â mwynhau gweithgareddau’r plant, roedd nifer o’n partneriaid wrth law i rannu gwybodaeth i denantiaid ynghylch sut i fyw’n iach a hapus.

“Fel grŵp rydym yn cynnig llawer mwy na thai. Mae’n bwysig i’n preswylwyr gael bywyd cymdeithasol llawn a phleserus, ac mae digwyddiadau fel hwn o gymorth mawr.”

Am ragor o wybodaeth, am ein Tai Gofal Ychwanegol cliciwch yma.


Yn ôl i'r rhestr