Tendr caffi Y Shed ar agor i ymgeiswyr Thursday 7 March 2019

Mae'r tendr caffi Y Shed bellach ar agor i ymgeiswyr. Mae hefyd cyfle i artistiaid, ffotograffwyr, gwneuthurwyr crefft, a chynhyrchwyr bwyd arddangos eu nwyddau yn Y Shed, Meliden.


Tendr caffi  Y Shed ar agor i ymgeiswyr

Mae Y Shed mewn lleoliad hardd ar ochr yr hen reilffordd sydd bellach yn llwybr cerddwyr gyda 60,000 o ddefnyddwyr y flwyddyn wedi’u cofnodi.

Rydym yn adnewyddu’r adeilad rhestredig hanesyddol yn ôl i ddefnydd ac mae’r prosiect yn golygu datblygu ased cymunedol bywiog a chynaliadwy. Y weledigaeth yw datblygu canolfan ar gyfer y gymuned leol, gan gynnig cyfleoedd gwirfoddoli, menter, cyflogaeth a dysgu mewn adeilad sy’n gyfoes wrth gyd-fynd â‘i nodweddion cryf gwreiddiol.

Bydd Y Shed yn cynnal y gweithgareddau canlynol:

• Caffi ar y llawr cyntaf sy’n hyrwyddo bwyd iach a mentrau tyfu lleol gyda 44 man eistedd tu mewn ac 20-30 ychwanegol y tu allan.

• Canolfan Dreftadaeth - 1 twnnel amser llawr gwaelod a rhywfaint o ddehongliad treftadaeth o fewn y caffi. Bydd gweithgareddau treftadaeth hefyd i ddenu ymwelwyr ac ymweliadau addysgol.

• Gweithdai / mannau busnes ar gyfer crefftwyr / busnesau lleol - wedi’u lleoli mewn cynwysyddion llongau wedi’u cynllunio’n unigol ger yr adeilad - wedi’u cynllunio i gynnwys ymwelwyr sy’n gallu gwylio crefftwyr wrth eu gwaith.

• Cyfleuster hurio beiciau gyda photensial i ehangu i weithgareddau awyr agored eraill - cerdded Nordig ac ati.

• Siop gymunedol - cyfle i gelfyddwyr llai a thrigolion lleol brofi masnach, arddangos a gwerthu eu cynhyrchion. Bydd lle arddangosfa hefyd ar gael i artistiaid lleol.

Hanes

Mae’r ‘Grŵp Gweithredu Trigolion Gallt Melyd’ (MRAG) wedi cael dyheadau ers iddo gael ei gau i ddatblygu’r adeilad rhestredig (gradd 2) yn ganolfan sy’n ymgorffori treftadaeth gyfoethog Meliden ac annog ymwelwyr i’r ardal. Nododd MRAG gyfle i ddod ag adeilad sydd ag arwyddocâd hanesyddol i Meliden yn ôl i fywyd.

Daeth Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin yn rhan o’r prosiect ym mis Ionawr 2015 i gefnogi MRAG a’r awdurdod lleol i ddatblygu’r prosiect ymhellach. Yn dilyn dwy flynedd o waith caled, gan baratoi’r cynllun busnes a’r ceisiadau am arian, cawsom gadarnhad bod y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu £1.1 miliwn i gyflawni’r prosiect. Ym mis Mai 2017 cadarnhawyd yr arian cyfatebol ychwanegol ac roedden yn medru cyflawni’r broses caffael ar gyfer y prif gontract. Dechreuodd y gwaith adeiladu ddiwedd 2017 ac rydym yn gobeithio agor y prosiect o gwmpas Pasg 2019.

Caffi

Mae’r tendr caffi ar agor i ymgeiswyr, darganfyddwch y pecyn gwybodaeth yma.

Mae cyfle i artistiaid, ffotograffwyr, gwneuthurwyr crefft, a chynhyrchwyr bwyd gyfle i arddangos eu nwyddau unwaith y byddant yn agored. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni.

Anfonwch eich ffurflen i yshed@grwpcynefin.org neu Grŵp Cynefin, Tŷ John Glyn, 54 Vale Street, Dinbych, LL16 3BW.

Dogfennau


Yn ôl i'r rhestr