Gwaith yn dechrau ar ddatblygiad cyntaf Grŵp Cynefin Iau 4 Medi 2014

Mae’r gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad eiddo cyntaf Grŵp Cynefin, cymdeithas dai newydd a ffurfiwyd yn ddiweddar.


Gwaith yn dechrau ar ddatblygiad cyntaf Grŵp Cynefin

Y datblygiad £1.1m o bump tŷ tair llofft a phedwar tŷ dwy lofft ym Mhenyffordd, Treffynnon, fydd y cyntaf dan faner Grŵp Cynefin ers ffurfio’r gymdeithas dai ar 1 Ebrill eleni.

Bydd yn cynyddu nifer y tai newydd a godwyd, neu sy’n cael eu codi gan Grŵp Cynefin a’i ragflaenwyr, Tai Clwyd a Thai Eryri, i 286 eiddo dros y tair blynedd ddiwethaf.

Mae tai Penyffordd yn ffurfio rhan o raglen ddatblygu £21m i godi dros 200 o gartrefi newydd ar draws Gogledd Cymru cyn diwedd 2017.

Yr wythnos yma, ymwelwyd â’r cartrefi newydd, sy’n cael eu hadeiladu gan Anwyl Construction, gan gynrychiolwyr o Gyngor Sir y Fflint, Cyngor Tref Treffynnon a Grŵp Cynefin.

Meddai Walis George, prif weithredwr Grŵp Cynefin, “Mae’r tai yma’n rhan o’n hymrwymiad i ddatblygu cymunedau cynaliadwy ar draws gogledd Cymru.

“Nhw yw’r tai cyntaf i’w codi yn ein rhaglen ddatblygu ar gyfer 2015-17, lle byddwn yn adeiladu nifer o wahanol fathau o gartrefi ym mhob rhan o’r gogledd, gan adlewyrchu anghenion cymunedau lleol.

“Mae Grŵp Cynefin yn awyddus i wneud llawer mwy na darparu tai. Dymunwn chwarae rhan allweddol yn y dasg o ddatblygu cymunedau cynaliadwy y bydd pobl yn falch o fyw ynddynt. Gobeithio mai fel hyn yn union y bydd tenantiaid y tai newydd hyn yn teimlo.”

Mae Grŵp Cynefin ar hyn o bryd yn codi 104 o dai newydd ar draws siroedd gogledd Cymru ac maent yn disgwyl cwblhau 109 eiddo arall erbyn 2017. Yn eu plith y mae datblygiad gofal ychwanegol i bobl hŷn ym Mhorthmadog a 12 tŷ ar hen safle Ysbyty Cymunedol Llangollen.

Dywedodd y Cynghorydd Helen Brown, yr Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Dai, “Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i ddarparu tai fforddiadwy i bobl yr ardal. Hwn yw un o flaenoriaethau Cynllun Gwella’r Cyngor.

“Bydd y datblygiad yma’n darparu tai o ansawdd uchel am rent rhesymol i’w preswylwyr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chymdeithasau tai a chyrff eraill i wneud yn siŵr fod hyn yn digwydd ym mhob rhan o’r sir.”

Meddai Tom Anwyl, un o gyfarwyddwyr Anwyl Construction, “Mae Anwyl Construction yn falch iawn o fedru gweithio gyda Grŵp Cynefin i godi tai fforddiadwy y mae gwir angen amdanynt.”


Yn ôl i'r rhestr